Samsjuklighet

Syftet med arbetet med samsjuklighet i Sörmland är att skapa förutsättningar för en samordnad, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg där personer med samsjuklighet får tillgång till de medicinska, farmakologiska, psykiatriska och sociala insatser som de är i behov av.

Den 17 juni 2020 beslutade regeringen om att ge ett uppdrag åt en särskild utredare att föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av skadligt bruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.

I utredningens uppdrag har ingått att analysera och lämna förslag på hur samverkan för personer med samsjuklighet kan förbättras mellan huvudmännen och mellan verksamheter med samma huvudman och se över ansvarsfördelningen mellan huvudmännen samt lämna förslag på hur ansvaret för personer med samsjuklighet kan samlas hos en huvudman. Regeringen gav även i uppdrag att lämna förslag på gemensam lagstiftning. Den gemensamma lagstiftningen syftar bland annat till att göra tvångsvårdslagstiftningen mer flexibel i sin utformning, säkerställa att insatser ges utifrån den enskildes behov och till att stärka rättssäkerheten och säkerheten i vården för de personer som ska vårdas med stöd av den gemensamma tvångslagstiftningen.

Begreppet samsjuklighet innefattar barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av skadligt bruk och beroende och andra psykiatriska diagnoser eller närliggande tillstånd (SOU 2021:93 och SOU 2023:5)

Arbetet för Sörmland leds av två processledare och påbörjas med utförandet av en förstudie för att kartlägga nuläget kring den aktuella målgruppen i länet.

 

Kontaktuppgifter till processledarna:

Nettan Eliasson

Andreas Dahlström 

Uppdaterat: 1 mars 2024
3EWE