Samverkan e-hälsa

E-hälsa och digitala lösningar är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar för sjukvården. För att möta dessa utmaningar i Regionen krävs det att vi samverkar både internt i regionen och externt både inom länet och med andra aktörer på regional och nationell nivå.

Intern samverkan e-hälsa

Invånartjänster

Invånartjänster är en ny förvaltningsprodukt i Region Sörmland som bildades i januari 2021. Syftet med förvaltningsprodukten är att hålla samman frågor kring Invånartjänster för att bli mer effektiva och agila för att kunna möta verksamhetens och invånarnas förväntningar på en digital hälso- och sjukvård. Invånartjänster har som funktion att förvalta verksamheternas IT-komponenter. Det är ett samarbete mellan flera verksamhetsområden och IT-avdelningen med syfte att främja verksamhetens dagliga arbete. 

FoU i Sörmland

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och regionen. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper, vilket är samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. Övergripande stärker FoUiS långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård i Sörmland genom utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom kommuner och region. Välfärdsteknik är ett område som FoU arbetar aktivt med i form av olika projekt, forskning, podd etc.

Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)

Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS, är Region Sörmlands arbete med införandet av ett nytt vårdinformationsstöd, Cosmic. Vi inför det nya vårdinformationsstödet i samverkan med åtta andra regioner, ett samarbete som kallas för Sussa samverkan. Det nya vårdinformationsstödet levereras av Cambio och införande planeras ske i Region Sörmland i februari 2025.

De pågår ett omfattande arbete med bl.a. tekniska förberedelser och förberedelser för införande som också involverar många medarbetare i vården och stödfunktioner.

Andra aktörer

Andra viktiga aktörer som vi har ett starkt beroende till inom regionen när det gäller e-hälsofrågor är bland annat medicinteknik, arkitektur, innovation, informationssäkerhet och förvaltningen.

Extern samverkan e-hälsa

Region Sörmland samverkar med andra regioner, kommuner samt olika myndigheter, lärosäten och organisationer när det gäller e-hälsa och digitalisering. För att vi ska kunna nå de nationella och regionala målen som är uppsatta för e-hälsa så krävs det ett tätt samarbete med dessa aktörer. 

Via länkarna nedan kan du ta del av mer information (länkar till externa webbsidor).

Sjukvårdsregion Mellansverige

Sjukvårdsregion Mellansverige består av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Örebro län.

Samverkan sker kring fyra fokusområden: verksamhet och utveckling, kunskapsstyrning, utbildning och kompetensförsörjning samt digitalisering och e-hälsa.

Inera

Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Uppdraget är att skapa förutsättningar för att digitalisera.

Region Sörmland är representerat i flera expert-, samverkan- och användarforum hos Inera. För att veta mer om vilka forum som finns, se länk Expertgrupper - Inera.

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

DIGGs uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. De ska också stötta regeringen med underlag och analyser.

eHälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten arbetar på olika sätt för att bidra till ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Myndigheten leder de initiativ som regeringen tar inom e-hälsoområdet och samordnar de nationella initiativen på området, exempelvis Nationella läkemedelslistan.

eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet är en mötesplats för forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom e-hälsa, dvs. digitalt stöd för att stärka individen samt höja kvalitet och effektivitet inom hälsa, vård, medicin och omsorg. eHälsoinstitutet erbjuder även fristående kurser, masterprogram m.m.

E-hälsa - Socialstyrelsen

E-hälsa SKR

SKR:s arbete med e-hälsa omfattar både hälso- och sjukvård och omsorg. Grunden för arbetet är visionen för e-hälsoarbetet, Vision e-hälsa 2025, som regeringen och SKR tagit fram i ett gemensamt arbete och som antogs i mars 2016.

E-hälsa 2025

Sveriges regering och SKR har beslutat om Vision e-hälsa 2025. Det innebär att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Innehållsansvarig: Karin Wachtmeister
Uppdaterat: 4 mars 2024
HZX3