Uppföljning av vårdcentraler

Hälsovalsstaben följer årligen upp vårdcentralerna genom ett antal indikatorer som är sorterade utifrån Socialstyrelsens riktlinjer om god vård.

Syfte

Syftet med avtalsuppföljningen är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken samt att skapa en grund för gemensam utveckling av vårdgivarens uppdrag.

IT-stöd

Som stöd i uppföljningen används det webbaserade IT-verktyget PLUSS. I PLUSS ska hälsovalsstaben och vårdgivarna rapportera utfall för respektive indikator och det skapas en rapport per vårdcentral. De årliga rapporterna som skapas i PLUSS finns publicerade på sidan om avtalsuppföljning.

Dialogmöten

Hälsovalsstaben bjuder årligen in vårdcentralerna till dialogmöten i grupp, det är en tillitsbaserad uppföljning som inte syftar till kontroll utan handlar om utveckling och stöd. Dialogmöten ska vara ett sätt att sprida goda idéer mellan vårdcentralerna och stimulera till att hitta nya arbetssätt. Dialogmöten är också ett sätt för hälsovalsstaben att få kunskap kring vilket stöd som vårdcentralerna har behov av.

Fördjupad uppföljning

Hälsovalsstaben har möjlighet att initiera fördjupad uppföljning av vårdcentralernas verksamhet. Fördjupad uppföljning kan ske hos enskilda vårdcentraler eller inom specifika områden.

Uppdaterat: 5 juli 2024
4PS4