Uppföljning av indikatorer i Sörmland

Hälsoval har gjort ett urval av indikatorer/frågor från avtalsuppföljningen som speglar vårdcentralernas breda uppdrag. Syftet är att visualisera resultatet från uppföljningen och ge en överblick.

Målgruppen för information är främst vårdcentraler samt politiker.

Region Sörmland bedömer vårdcentralernas kvalitet genom granskning av uppgifter hämtade ur IT-system och av vårdcentralernas inlämnade uppgifter. Vårdcentralerna bedöms utifrån olika bedömningsgrader.

Bedömningsgrader

  • Godkänd - Grönt
  • Lätt avvikelse - Gult
  • Avvikelse - Rött

Vid avvikelse ställer Hälsoval krav på åtgärdsplan från verksamheten.

Vid frågor kring innehållet på sidan. Ta kontakt via hälsovalsstabens funktionsbrevlåda halsoval.sormland@regionsormland.se

Resultaten uppdateras årligen runt den 1 mars och visar föregående års resultat.

Uppdaterat: 13 april 2022
1KYZ