Barn och unga vuxna

Region Sörmland tillämpar lagen om valfrihetssystem, LOV, för allmäntandvården för barn och unga vuxna från och med det kalenderår de fyller tre år till och med det år de fyller 23 år. Det innebär att patienterna kan välja bland de kliniker som regionen har godkänt och tecknat avtal med.

Uppdragsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning - innehåller bland annat avsnitt om vårdåtagade, krav på vården och samverkan med specialisttandvården. I slutet finns bilagorna:

  1. Vårdrapport med EPI-data
  2. Riskbedömning
  3. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling

Blanketter

Blanketterna ska skickas till tandvårdsenheten om inte annat anges.

Övertagande av vårdansvar
Blanketten används när du som vårdgivare får nya barn eller unga vuxna som önskar lista sig hos dig.

Vårdrapport
Blankett där du redovisar att du har undersökt patienten och där du lämnar de uppgifter som tandvårdsenheten behöver. Anvisningar för epidemiologisk registrering (pdf) och riskbedömning (pdf).

Utlåtande oral hälsa
Används för utlåtande om oral hälsa i anslutning till barn eller unga personer i åldern 18–20 år placeras för vård utanför det egna hemmet. Kort information om undersökning och utlåtande finns i Om undersökning av oral hälsa och blanketten för utlåtande (pdf). Mer om rutinerna i samband med undersökning av oral hälsa finns att läsa på sidorna 8 till 10 i Region Sörmlands och kommunernas överenskommelse om samverkansrutin vid hälsoundersökningar (pdf) och i Socialstyrelsens skrift HälsoSAMS - Samverkan för placerade barn och ungas tillgång till en god hälso- och sjukvård och tandvård.

Blankett för orosanmälan till socialtjänsten
Region Sörmlands blankett som ska användas vid misstanke om att ett barn far illa. Skickas till socialtjänsten i barnets hemkommun.

Anmälan om att avstå tandvård
Används när en myndig patient vill avstå den avgiftsfria tandvården.

Uppsägning av avtal
Vårdgivare kan säga upp avtal om allmäntandvård för barn och unga vuxna utan särskild anledning. Blanketten skickas till Region Sörmland, Inköp Sörmland Västmanland, 631 88 Eskilstuna.
Läs mer om vad som ska göras i samband med avslut av avtal: Rutin vid uppsägning av avtal om tandvård för barn och unga vuxna (pdf).

Avtalsdokument

Dokumentet innehåller följande delar:

Bilagor

Ersättningar och avgifter 2024

Ansöka om avtal

Ansökan om avtal hanteras i upphandlingssystemet TendSign. För att få tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en registrering i ett formulär (extern länk) i TendSign.

Hela förfrågningsunderlaget (extern länk) finns i TendSign där ansökan görs.

Eventuella frågor om ansökningsprocessen i TendSign kan ställas till supporten för TendSign. Detta sker genom att e-post skickas till supporten som ringer tillbaka, vilket brukar ske inom några minuter. Eventuella frågor om förfrågningsunderlaget ställs i TendSign, under funktionen Frågor och Svar.

 

Uppdaterat: 23 april 2024
6GDA