Barn och unga vuxna

Region Sörmland tillämpar lagen om valfrihetssystem, LOV, för allmäntandvården för barn och unga vuxna från och med det kalenderår de fyller tre år till och med det år de fyller 23 år. Det innebär att patienterna kan välja bland de kliniker som regionen har godkänt och tecknat avtal med.

Uppdragsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning - innehåller bland annat vårdåtagade, krav på vården, samverkan med specialisttandvården.

Bilagor till uppdragsbeskrivningen:

 1. Rutiner vid avsaknad av permanenta tänder
 2. Vårdrapportering inkl EPI-anvisningar
 3. Riskgruppering
 4. Hälsosamtal
 5. Barn som far illa - Landstinget Sörmlands riktlinjer
 6. Riktlinje Landstinget Sörmlands ansvar för barnets rättigheter som närstående
 7. Anvisning för Landstinget Sörmlands arbete med barnets rättigheter som närstående
 8. Utlåtande till socialnämnd från tandvård
 9. Remisser till specialisttandvården
 10. Ortodontiskt behandlingsbehovsindex
 11. Ortodontikonsultationer och bettövervakning

Avtalsdokument

Hur ansökan görs framgår längst ner på den här sidan under rubriken Ansöka om avtal.

Ersättningar 2020

Blanketter

Blanketterna ska skickas till tandvårdsenheten om inte annat anges.

Övertagande av vårdansvar
Blanketten används när du som vårdgivare får nya barn eller unga vuxna som önskar lista sig hos dig.

Vårdrapport
Blankett där du redovisar att du har undersökt patienten och där du lämnar de uppgifter som tandvårdsenheten behöver. Anvisningar för epidemiologisk registrering (pdf) och riskgruppering (pdf).

Utlåtande till socialtjänst
Används för utlåtande om tandhälsa i anslutning till barn eller unga personer i åldern 18–20 år placeras för vård utanför det egna hemmet. Skickas till den utredare som har begärt utlåtandet. Mer om rutinerna i samband med undersökning av tandhälsa finns på sidorna 11 till 13 i Region Sörmlands och kommunernas överenskommelse om samverkansrutin vid hälsoundersökningar (pdf).

Blankett för orosanmälan till socialtjänsten
Region Sörmlands blankett som ska användas vid misstanke om att ett barn far illa. Skickas till socialtjänsten i barnets hemkommun.

Anmälan om att avstå tandvård
Används när en myndig patient vill avstå den avgiftsfria tandvården.

Uppsägning av avtal
Vårdgivare kan säga upp avtal om allmäntandvård för barn och unga vuxna utan särskild anledning. Blanketten skickas till Region Sörmland, Inköp Sörmland Västmanland, 631 88 Eskilstuna.
Läs mer om vad som ska göras i samband med avslut av avtal: Rutin vid uppsägning av avtal om tandvård för barn och unga vuxna (pdf).

Ansöka om avtal

Ansökan om avtal hanteras i upphandlingssystemet TendSign. För att få tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en registrering i ett formulär (extern länk) i TendSign.

Hela förfrågningsunderlaget (extern länk) finns i TendSign där ansökan görs.

Eventuella frågor om ansökningsprocessen i TendSign kan ställas till supporten för TendSign. Detta sker genom att e-post skickas till supporten som ringer tillbaka, vilket brukar ske inom några minuter. Eventuella frågor om förfrågningsunderlaget ställs i TendSign, under funktionen Frågor och Svar.

 

Uppdaterat: 3 juni 2020
FEBJ