Akutprocess

Riktlinjen Trygg hemgång och effektiv samverkan har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar att uppnå vår målbild i omställningen nära vård. Riktlinjen har innehållit tre processer där utskrivningsprocessen är klar och gäller från 15 maj 2024. Nu är även akutenprocessen utvecklad och beskriven, i en processkarta, för remiss enligt instruktioner nedan.

Akutenprocessen är en samverkansprocess

När du som medarbetare möter individen är det viktigt att du har individens fokus. Akutenprocessen påbörjar arbetet i samverkan för att säkerställa att individens resa till och från akutmottagningen leder till en trygg och säker hemgång. Akutenprocessen omfattar hela åldersspannet från barn till äldre somatik och psykiatri. Vid behov av samordning eller uppföljning sker dialog/informationsöverföring med annan enhet efter samtycke.

Akutenprocess i 2c8 (ny sida) 

Instruktion för remiss

Representanter i Länsstyrgruppen ansvarar för att det inkommer ett remissvar från respektive huvudman. Remissrunda av akutenprocess sker under perioden 240605 - 240915.

Tacksam för svar på frågeställningarna nedan:

1. Är processen stödjande för ditt arbete med akut sjuka patienter i din verksamhet?

  • Om ja: berätta gärna vad ni ser som stödjande med den.
  • Om nej: vad behövs för att processen ska vara stödjande?

2. Är processkartan stödjande för din verksamhet när ni träffar patienter som besöker akutmottagningen?   

  • Om ja: berätta gärna vad ni ser som stödjande med den.                                                                             
  • Om nej: vad behöver verksamheten för att processen ska vara stödjande?

3. Finns det delprocesser eller rutiner som du saknar i processkartan?

  • Om ja: beskriv vilka rutiner och delprocesser som behöver finnas?

4. Vilket stöd behöver din verksamhet för att implementera processerna?

 Under remissperiod

Under remissperiod och fram till annat beslut gäller akutprocessen i Riktlinje Trygg hemgång och effektiv samverkan (pdf)

Uppdaterat: 4 juli 2024
BZ7R