Sortimentsgrupper Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Hjälpmedelscentralen har sortimentsgrupper för respektive hjälpmedelsområde.

Syfte
Sortimentsgrupper finns för att säkerställa ett ändamålsenligt sortiment av rätt kvalitet för länets invånare utifrån gällande lagar, föreskrifter, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) intentioner samt givna ekonomiska ramar.

Målsättning
Att arbeta för ett bassortiment som ska tillgodose huvuddelen av brukarnas behov föreslå anvisningar i regelverk och rutiner för förskrivning av hjälpmedel. Att vara rådgivande till Beredningsgrupp och Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) inför beslut som rör sortiment och regelverk.

Sortimentsgrupper hjälpmedelscentralen region sörmland

Uppdaterat: 4 mars 2024
RAM1