Förskrivarens ansvar

Förskrivningsprocessen påbörjas efter att en bedömning av brukarens behov genomförts och är grunden för insatser som innefattar att förskriva hjälpmedel.

Det är brukarens individuella behov som avgör vilka hjälpmedel som kan förskrivas. När närståendes stöd är en förutsättning för användningen av hjälpmedel eller när de själva ska använda ett hjälpmedel bör de om möjligt vara delaktiga i bedömningen. Brukarens behov av hjälpmedel ska ses i relation till andra planerade och eller genomförda åtgärder. Utgångspunkten är att brukarens behov ska tillgodoses med så kostnadseffektiva hjälpmedel eller lösningar som möjligt.

Förskrivare tillhör olika yrkesgrupper beroende på vilket hjälpmedelsområde eller inom vilken enhet hjälpmedlet hanteras. Det är sjukvårdshuvudmannen som fattar beslut om vilka yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdspersonalen som får förskriva hjälpmedel. Varje verksamhetschef ansvarar för att den som inom verksamheten förskriver hjälpmedel har den kompetens som behövs för uppgiften. Det innebär att förskrivaren har kunskap om lagstiftning som reglerar förskrivning av hjälpmedel, kan tillämpa den i förskrivningsprocessen och har kompetens inom relevanta hjälpmedelsområden.

Socialstyrelsen har tagit fram en skrift som samlar på en övergripande nivå aktuell kunskap om förskrivning av hjälpmedel utifrån hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Skriften riktar sig till förskrivare och chefer för förskrivare.

Förskrivning av hjälpmedel - Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning

Vilket ansvar har förskrivaren

  • Huvudmännens målsättning är att alla som förskriver hjälpmedel ska genomgå utbildningarna Förskrivningsprocessen och webSesam.
  • Förskrivning av lämpligt hjälpmedel ska ske så långt det är möjligt i samråd med brukare.

Förskrivaren ska:

  • Följa det som anges i Regelverk för hjälpmedelsförskrivning, hjälpmedelspolicyn, grundläggande förutsättningar, samt övriga lokala riktlinjer eller rutiner som utfärdats av hjälpmedelsverksamheterna
  • Ansvara för att brukaren och/eller närstående informeras om sitt ansvar samt de lånevillkor och låneförbindelser som gäller för respektive hjälpmedel
  • Tillsammans med sin arbetsledning ansvara för att skaffa nödvändig kunskap för att klara sina uppgifter som förskrivare och delta i de obligatoriska förskrivarutbildningar som landstinget erbjuder.

Medicintekniska produkter

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 12 december 2023
BJV7