Boendeformer Region Sörmland

Ordinärt boende
Ordinärt boende avser platsen fär personen är folkbokförd. Seniorboende, över 65 år och trygghetsboende över 70 år. Kortidsvistelse, kan beviljas som stöd vid sviktande hälsotillstånd efter sjukhusvistelse, eller som tillfällig avlastning i omvårdnadsarbete för anhörig. Växelvård, växelvis vistelse mellan den egna bostaden och kortidsenhet.

Särskilda boendeformer
Med särskilda boendeformer avses boenden med särskilt boendebeslut, inom vård- och omsorgsboende för personer med stort omvårdnadsbehov eller demenssjukdom samt boende inom LSS och socialpsykiatri.

Fritidsboende
Med fritidsboende avses boende eller vistelse på adress där personen inte är folkbokförd, till exempel sommarstuga eller utlandsvistelse. Brukaren bekostar själv transport av de förskrivna hjälpmedlen mellan folkbokföringsadress och fritidsboende.Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 26 september 2023
NGVC