Fågelinfluensa (H5N1)

Fågelinfluensa (H5N1) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Högpatogen fågelinfluensa (H5N1) orsakas av influensavirus A av subtyp H5N1. Viruset orsakar stor dödlighet bland smittade fåglar. Symtombilden hos människa domineras ofta av hög feber och hosta med snabb utveckling av symtom från nedre luftvägarna. Förekomst av övre luftvägssymtom är mindre vanligt. Gastrointestinala symtom förekommer och kan vara debutsymtom. Även blödningar från slemhinnor i näsa och mun, encefalit och bröstsmärta finns beskrivet. Jämfört med vanlig säsongsinfluensa kan inkubationstiden vara längre, förloppet mer aggressivt, multiorganengagemang vanligare och dödligheten betydligt högre, upp till ca 50% bland sjukhusvårdade fall av fågelinfluensa (H5N1).

Fågelinfluensa är mycket smittsamt mellan fåglar, men smitta till människa är sällsynt. Smitta mellan människor är mycket sällsynt, men enstaka fall finns beskrivna vid nära omvårdnad av svårt sjuk familjekontakt.

Högpatogen fågelinfluensa ska misstänkas vid klinisk bild förenlig med sjukdom orsakad av fågelinfluensavirus samt epidemiologiskt samband, se definition av misstänkt fall nedan.

Handläggning vid misstänkt fall

  • Misstänkta fall av fågelinfluensa bör bedömas i samråd med infektionsläkare. Kontakta omgående infektionsjouren på Mälarsjukhuset, tfn 016-10 52 22.
  • Infektionsjour diskuterar fallet med Klinisk Mikrobiolog i Beredskap (KMiB) på Folkhälsomyndigheten, tfn 010-205 24 00 (vxl) och kontaktar även smittskyddsläkare omgående vid misstanke om fågelinfluensa.
  • Initial handläggning av patienter och handläggning av patienter som inte behöver läggas in kan ske i behandlingsrum med stängd dörr. Inlagd patient vårdas på isoleringsrum avsett för luftburen smitta, se vårdhygieniska riktlinjer nedan.

Mer OM fågelinfluensa

Smittsamhet

En person med högpatogen fågelinfluensa A(H5N1) bedöms smittsam från det att luftvägssymtom uppträder, och bedöms vara smittfri efter minst 48 timmars feberfrihet, stabil klinisk förbättring och minst 7 dygn sedan symtomdebut.

Uppdaterat: 12 april 2024
MN66