Yersiniainfektion

Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om yersiniainfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Inga specifika förhållningsregler finns. Patienter med diarré bör stanna hemma och sjukskrivas. Symtomfria personer som kan tillgodogöra sig hygieninformation kan återgå till arbete (även vid så kallat riskyrke), skola eller förskola eftersom de erfarenhetsmässigt utgör en obetydlig smittrisk. Se även smittskyddsblad för läkare.

Smittspårning

Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.

Kostnadsfrihet

Yersiniainfektion omfattas inte av kostnadsfrihet då det inte är en allmänfarlig sjukdom.

Provtagning

> Provtagningsanvisning Fecesodling (Unilabs)

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad Yersiniainfektion (Smittskyddsläkarföreningen)

Smittskyddsbladen finns på Smittskyddsläkarföreningens hemsida. Diagnoserna står i bokstavsordning för både läkarinformation och patientinformation. Där finns också länk till översättningar.

Uppdaterat: 14 juni 2024
BZ6V