Smittskydd i förskolan

Barn i förskolan är oftare sjukare i smittsamma sjukdomar än hemmavarande barn. Genom att säkra bra hygienrutiner på förskolan kan vi minska risken för smittspridning.

På denna sida finns information att använda när barnen är sjuka och smitta sker på förskolan. Informationen är till för förskolepersonal och vårdnadshavare.

Infektionssjukdomar är en naturlig del av småbarnsåren. Spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte helt att undvika men genom kunskap och bra hygienrutiner går det att minska smittspridningen. Minskad smittspridning leder till färre infektioner och i många fall till lägre sjukfrånvaro både bland barn och bland personal. Risken minskar också för onödig antibiotikaanvändning och därmed ökad risk för antibiotikaresistens.

När ska barnet vara hemma?

Ett barn ska stanna hemma från förskolan och andra aktiviteter om det är sjukt och har symtom som kan vara tecken på nytillkommen förkylningssjukdom. Exempel på detta kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Barnet kan återgå till förskolan när det har varit feberfritt i minst 24 timmar, har ett gott allmäntillstånd och orkar delta i den ordinarie verksamheten. Kvardröjande restsymtom som hosta och snuva är inget hinder, även om snuvan är tjock och färgad. I de flesta fall behöver barnet vara hemma från ett par dagar upp till en vecka. Syftet med att stanna hemma vid förkylningssymtom är att inte smitta andra och minskar spridningen av infektioner som till exempel covid-19, influensa och RS-virus men också av vanlig förkylning.

Friskare förskola

Folkhälsomyndigheten har initierat ett pilotprojekt som är en del av Antibiotikasmart Sverige. Två förskolor, en kommunal och en privat förskola deltar i Sörmland. Med stöd av Smittskyddsenheten ska förskolorna driva ett systematiskt kvalitetsarbete inom det smittförebyggande arbetet. Detta syftar till att minska antalet infektioner, ge en minskad smittspridning och därmed minskat behov av antibiotika. Projektet startade under februari 2024 och deltagande förskolor är Äppellundens förskola i Vingåker och Åkersorkens förskola i Eskilstuna. 

Vid ev. frågor om projektet kontakta hos gärna på Smittskyddsenheten.

> Bli en friskare förskola (Folkhälsomyndigheten)

Hygienrutiner och Sjukdomar i förskolan

Uppdaterat: 11 april 2024
6EPR