Hygienuppföljning

Region Sörmland gör sedan 2022 en årlig uppföljning av förbättringsarbetet runt den hygieniska standarden i patientverksamheterna. Meningen är att på ett strukturerat sätt förse vårdenheterna med verktyg att använda för att höja den egna hygieniska standarden. En årlig självskattning hjälper till att hitta förbättringsmöjligheter. I självskattningen finns referenser till information och aktiviteter som involverar personalen i att åstadkomma god hygienisk standard. Syftet är att man som vårdenhetschef inte ska behöva uppfinna hjulet själv, utan istället direkt kunna initiera åtgärder som leder till förbättring. Kommande år kan sedan förbättringen avteckna sig i den återkommande självskattningen.

Självskattningen sker i ett webbformulär. Länk till webbformuläret skickas ut till vårdenhetschefer i samband med självskattningsperioden på våren varje år.
Tanken är att förbättringsarbetet ska fördelas över hela året och att vårdhygieniska frågor fortlöpande aktualiseras för personalen.

Uppdaterat: 8 april 2024
M23E