Hygienombud

Hygienombudet är en nyckelperson i det vårdhygieniska arbetet. Här hittar du information om uppdraget: arbetsuppgifter, hygienronder, nätverk samt registrering av följsamhetsmätningar. Sidan är under upp

Hygienombud utses av den egna verksamheten. Alla enheter har av Hälso- och sjukvårdschefen fått i uppdrag att utse ett hygienombud för sin verksamhet. Ledningsbeslut om hygienombud, nr 2014-021.

Vad innebär det att vara hygienombud?

Hygienombuden är verksamheternas förlängda arm avseende vårdhygien. Uppdraget innebär att erforderlig tid måste kunna avsättas. Hygienombudet ges av Hälso- och sjukvårdschefen i uppdrag att:

  • Bistå vårdenhetschefen i kvalitetssäkringsarbetet inom vårdhygien
  • Bistå vårdenhetschefen vid smittspridning på enheten
  • Vara kontaktperson till Smittskydd/Vårdhygien Sörmland
  • Fånga upp vårdhygieniska problem/frågor i den egna verksamheten
  • Introducera Lokala anvisningar, Vårdhandboken och Kompetensportal-kursen "Basala hygienrutiner och klädregler i Region Sörmland" för alla medarbetare på den egna enheten samt även fortlöpande förmedla vårdhygienisk information
  • Introducera nyanställd personal i Region Sörmlands hygienregler samt hålla övriga medarbetare uppdaterade
  • Genomgå fortlöpande utbildning i vårdhygien samt hålla sig informerad om utveckling inom området
  • Vara delaktig vid hygienronder

 > För att anmäla nytt hygienombud (gäller för Regionen) maila till: vardhygien@regionsormland.se 

> Om du arbetar i kommunal verksamhet och är hygienombud hittar du din uppdragsbeskrivning här:

Material för hygienombud

> Material för hygienombud

Uppdaterat: 16 april 2024
HE7G