Rekommenderade läkemedel

Reklistan

"Reklistan – Rekommenderade läkemedel i Region Sörmland 2020-2021" ges ut av Läkemedelskommittén.
Arbetet med att ta fram rekommendationer inom de olika terapiområdena har utförts av de expertgrupper
som är knutna till Läkemedelskommittén. Expertgruppernas kommentarer till deras val av
rekommenderade läkemedel finns att läsa i TerpiTips nr 1 2020.

Reklistan 2020-2021

TerapiTips nr 1 2020 kommentarer till Reklistan 2020-2021            

Rekommenderade läkemedel för barn

Listan över rekommenderade läkemedel för behandling av barn har tagits fram i samarbete mellan läkemedelskommittéerna i Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

Att regionernas läkemedelskommittéer tagit fram särskilda rekommendationer för läkemedel till barn är ett led i strävan att öka säkerheten vid barnbehandling och följsamheten till gällande vårdprogram.

Rekommendationerna gäller i första hand läkemedelsbehandling av vanliga barnåkommor inom öppenvården. Läkemedel för behandling av specifika sjukdomar som diabetes, krampsjukdomar, cancer och hormonella störningar är inte inkluderade i detta dokument.

Följer du listans rekommendationer verkar du för en evidensbaserad och kostnadseffektiv användning av läkemedel.

Rekommenderade läkemedel för barn 2021-2022

Bakgrundsmaterial

Ändringar i reklistan för barn 2021-2022 efter tryckning

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre

Detta är rekommendationer med syfte att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka och sköra äldre, undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet och undvika vårdskador på grund av polyfarmaci och olämpliga läkemedel. Målgruppen som rekommendationerna gäller för grundar sig på Socialstyrelsens definition av de mest sjuka äldre. Gränsen är 75 år och äldre med fokus på de som har både omfattande omvårdnads- och sjukvårdsbehov.

Behandlingsrekommendationer Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre 2020-2021

Bakgrundsdokumentation Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre 2020-2021

Äldrekort

Som hjälp för alla inom vården att minska ogynnsamma effekter av läkemedel hos äldre har Äldrekortet tagits fram (finns även i Reklistan). Kortet är en sammanfattning av läkemedelsrelaterade indikatorer ur Socialstyrelsens dokument "Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre".

Äldrekortet

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 7 juni 2021
PTBN