Apotekare i vården

Det finns apotekare i vården med olika arbetsuppgifter. Nedan kan du läsa om de kliniska apotekarna som  arbetar patientnära och stödjer kliniker, vårdcentraler och kommunal hälso-och sjukvård i läkemedelsfrågor.

Kliniska apotekare

Apotekarna arbetar med flera professioner inom vården för att öka kunskapen och förståelsen kring läkemedel. Patienten står i fokus och genom att ge individanpassad läkemedelsinformation eftersträvas att patientens kunskap och förståelse för sina läkemedel ökar. Målet är rätt läkemedel, i rätt dos, på rätt sätt och rätt tid.

Kliniska apotekare arbetar huvudsakligen med

  • läkemedelsgenomgångar i samarbete med vårdpersonal
  • läkemedelssamtal med patienter
  • information och rådgivning om läkemedel

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar syftar till att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen och grundar sig i Socialstyrelsens föreskrift om läkemedelsgenomgångar.

Läkaren ansvarar alltid för förskrivningen. Apotekarens uppgift är att ta fram ett underlag som ska underlätta för läkaren när den fattar beslut kring läkemedelsbehandlingen. I beslutsunderlaget ingår aktuell läkemedelslista, läkemedelshistorik samt en apotekarbedömning med eventuella förslag till förändring. Saker som apotekaren tittar på är bl.a. om aktuell indikation finns, dosering i förhållande till organfunktioner och sjuklighet, lämplighet utifrån behandlingsriktlinjer, interaktioner, biverkningar samt praktiska saker såsom val av beredningsform och eventuella hanteringsproblem. Vid misstänkta biverkningar kan apotekaren biverkningsrapportera till Läkemedelsverket.

Var finns de kliniska apotekarna?

På sjukhuset

Apotekarna är verksamma på ett tiotal vårdavdelningar fördelat på Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Läkemedelsgenomgångar, patientsamtal och att stötta med läkemedelsfrågor är huvudarbetsuppgifterna.

På vårdcentralen

Apotekarna finns som en resurs för hela regionens vårdcentraler, såväl offentliga som regionsanslutna privata vårdcentraler. I dagsläget är apotekarna på plats regelbundet på knappt hälften av vårdcentralerna och har patientmöten. Resterande vårdcentraler finns apotekarna tillgängliga för när behov uppstår. En del av arbetet på vårdcentralerna utgörs också av att stötta med läkemedelsgenomgångar på särskilda boende och patienter inskrivna i hemsjukvården.

Övriga uppdrag

Osteoporoskoordinator

På ortopedkliniken på Mälarsjukhuset har sedan 2016 kliniska apotekare arbetat som osteoporoskoordinatorer. Huvudsyftet med arbetet är att upptäcka och behandla osteoporos hos patienter som inkommer med lågenergifrakturer. Arbetet har tilldelats Landstinget Sörmlands kvalitetspris 2017 med motivering "Bästa förbättring för kvalitet i Landstinget Sörmland 2017".

Utbildningar

  • Utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal t.ex. i ämnet "Äldre och läkemedel"
  • Patientutbildning t.ex. Hjärtskola
  • Informationsträffar med pensionärsföreningar

Lathundar

Checklista läkemedelsgenomgång
PHASE-20
Äldrekort
Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre - behandlingsrekommendationer 2024
Bakgrundsdokumentation Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre
- behandlingsrekommendationer 2022-2023

Stöd vid utsättning av läkemedel

Nedan ges exempel på verktyg som kan vara användbara vid utsättning/utfasning av läkemedel:

- Utsättning av läkemedel (Region Uppsala – sammanställning och information om utsättning av läkemedel)
- Deprescribing.org (kanadensisk sida)
- Medstopper.com (Kanadensisk sida)
- Försäljning av den digitala versionen av FAS-UT 3 har slutat. En uppdaterad och utökad version (FAS UT 2024) finns som beställningsbar bok via Studenlitteratur.se

Riktlinjer

Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland
Ansvarsfördelning vid läkemedelsgenomgång inom kommunens hälso- och sjukvård i Sörmland
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (läkemedelsgenomgångar kap. 11)

Kontakt

Vid patientrelaterade frågor vänligen kontakta vår funktionsbrevlåda kliniskfarmaci@regionsormland.se (inga personuppgifter i mailet).

Vid strategiska frågor vänligen kontakta:

Rim Alfarra, samordnare klinisk farmaci, rim.alfarra@regionsormland.se  
Malin Österberg, verksamhetsutvecklare klinisk farmaci, malin.osterberg@regionsormland.se  
Lars Steen, ordförande Läkemedelskommittén, lars.steen@regionsormland.se  

 

 

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 6 mars 2024
T31A