Läkemedelsrekommendationer

Ordination med receptfavoriter

Skapa personlig receptfavorit, se film nedan.

 

 

Lathund - tips vid ordination med receptfavoriter 

Rekommendationer vid egenvård

Rekommendationerna omfattar lindriga och kortvariga besvär till exempel pollenallergi, dyspepsi och förstoppning hos vuxna, tillfälliga smärttillstånd hos vuxna, torr hud och torra ögon samt fotsvamp.

Syftet till rekommendationerna är att ge stöd till läkare och sjuksköterskor i Region Sörmland i valet mellan att förskriva läkemedel på recept eller att hänvisa patient till apotek för egenvård.

Rekommendationer vid egenvård för Region Sörmland

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn 2023-2024

Listan över rekommenderade läkemedel för behandling av barn tas fram i samarbete mellan de sju regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige. Att läkemedelskommittéerna tagit fram särskilda rekommendationer för barn är ett led i strävan att underlätta för förskrivare och öka säkerheten vid behandling, samt för att uppnå en kostnadseffektiv behandling. Rekommendationerna gäller  läkemedelsbehandling av vanliga barnåkommor inom primärvården och allmänmedicin och baseras på ett omfattande arbete som involverar specialister från hela Sjukvårdsregion Mellansverige.

Valet av läkemedel har sin utgångspunkt i rådande evidens, riktlinjer från svenska och internationella myndigheter och organisationer, publicerade studier i medicinsk litteratur, samt klinisk erfarenhet vid avsaknad av studiedata av god kvalitet. Hänsyn tas också, så långt det är möjligt, till eventuella miljöeffekter av läkemedel, tillgänglighet av olika beredningsformer, användarvänlighet, terapitradition, om läkemedlen ingår i läkemedelsförmånen, samt om de omfattas av läkemedelsförsäkringen. Receptfria läkemedel ingår dock inte alltid i läkemedelsförmånen. Om inte särskilda skäl föreligger krävs av säkerhetsskäl att läkemedlet ska ha varit tillgängligt på marknaden i minst två år. 

Följer du listans rekommendationer verkar du för en evidensbaserad och kostnadseffektiv användning av läkemedel.

Rekommenderade läkemedel för barn 2023-2024 pdf
Tillgänglighetsanpassat identiskt material som i e-boken.

Rekommenderade läkemedel för barn 2023-2024 e-bok
E-boken uppfyller inte tillgänglighetskrav för personer med funktionsnedsättning.

Bakgrundsdokumentation pdf

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre

Läkemedelsbehandling för de mest sjuka och sköra äldre 2024

Detta är rekommendationer med syfte att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka och sköra äldre, undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet och undvika vårdskador på grund av polyfarmaci och olämpliga läkemedel. Målgruppen som rekommendationerna gäller för grundar sig på Socialstyrelsens definition av de mest sjuka äldre. Gränsen är 75 år och äldre med fokus på de som har både omfattande omvårdnads- och sjukvårdsbehov.

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre - behandlingsrekommendationer 2024 pdf
Tillgänglighetsanpassat identiskt material som i e-boken.

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre
- behandlingsrekommendationer 2024 e-bok
E-boken uppfyller inte tillgänglighetskrav för personer med funktionsnedsättning.

Bakgrundsdokumentation kommer inom kort.

Äldrekort

Som hjälp för alla inom vården att minska ogynnsamma effekter av läkemedel hos äldre har Äldrekortet tagits fram (finns även i Reklistan). Kortet är en sammanfattning av läkemedelsrelaterade indikatorer ur Socialstyrelsens dokument "Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre".

Äldrekortet

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 16 maj 2024
KZF4