Läkemedelshantering

"En säker läkemedelshantering är en förutsättning för hög patientsäkerhet"

För en säker läkemedelshantering är det viktigt att rutiner kring läkemedelshanteringen är kända och tillämpas. Här har vi samlat de viktigaste dokumenten kring Läkemedelshantering i Sörmland.

Läkemedelshantering i Sörmland

Läkemedelshantering i Sörmland är en länsgemensam rutin för läkemedelshantering i regionen och samtliga kommuner i Sörmland.

Rutinen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:37.

Läkemedelshantering i Sörmland inklusive bilagor   

Mallar för läkemedelshantering 
  
För dig som ska få delegering:
Särtryck Delegering Utbildningsmaterial - inför delegering av läkemedelshantering

Se även rutin nedan för palliativ vård.
Rutin Palliativ vård  

Riskbedömning Läkemedel med bestående toxisk effekt

Riskbedömning Läkemedel med bestående toxisk effekt

Behörighetsbedömning ordination

Behörighetsbedömning ordination – Vaccination mot influensa, pneumokocker och Covid-19

Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning ("hemgångsdos")

Rutin Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning

Mall Generella direktiv

Mall Generella direktiv om läkemedelsbehandling

Mallen har plats för 14 läkemedel. Behövs fler rader – gör så här:

  • Ställ dej i nedersta raden, sista rutan
  • Högerklicka och välj Infoga
  • Välj Infoga rad nedanför

Dosdispensering

Länk till sida om Dosdispensering

Akut- och buffertläkemedel i kommunerna

Akut- och buffertläkemedel 2024
Ändringar i akut- och buffertläkemedelslistan 2024 
Generella direktiv om läkemedelsbehandling
Rutin för akut- och buffertläkemedelsförråd på kommunernas särskilda boenden och i hemsjukvård 
Anmälan om inrättande/ändring av akut- och buffertläkemedelsförråd

Generellt direktiv vid Anafylaxi i kommunerna

Generellt direktiv om läkemedelsbehandling vid Anafylaxi i samband med vaccination

Korttidsförråd i kommunerna

Rutin för korttidsförråd av läkemedel vid kommunernas enheter för korttidsvistelse
Anmälan om inrättande/ändring av korttidsförråd av läkemedel

Utbyteslista för rekvisitionsläkemedel (synonymlista)

Utbyteslista för rekvisitionsläkemedel

I Utbyteslista för rekvisitionsläkemedel anges de läkemedel där Läkemedelskommitténs expertgrupper har gjort en bedömning att läkemedlet är utbytbart mot upphandlat läkemedel, (då Läkemedelsverket inte gjort någon bedömning av utbytbarhet).

I FASS länk för Utbytbara läkemedel och på Läkemedelsverkets webbsida finns de läkemedel där Läkemedelsverket gjort en bedömning om utbytbarhet.

Utbytbara insuliner för subkutan injektion på vårdavdelningar (vuxna)

Utbytbara insuliner för subkutan injektion på vårdavdelningar (vuxna)

I dokumentet "Insuliner för subkutan injektion på vårdavdelningar (vuxna)" beskrivs hur sjuksköterska utan särskild läkarordination fritt kan byta insulin inom varje grupp av insulin och vilka insuliner som inte är utbytbara utan läkarordination.

Rutinen framtagen av Lokalt programområde Endokrina sjukdomar/arbetsgrupp Diabetes i samarbete med Läkemedelscentrum.

Innehållsansvarig: Agneta Schultz
Uppdaterat: 24 maj 2024
V37H