Läkemedelshantering

"En säker läkemedelshantering är en förutsättning för hög patientsäkerhet"

För en säker läkemedelshantering är det viktigt att rutiner kring läkemedelshanteringen är kända och tillämpas. Här har vi samlat de viktigaste dokumenten kring Läkemedelshantering i Sörmland.

Läkemedelshantering i Sörmland

Läkemedelshantering i Sörmland är en länsgemensam rutin för läkemedelshantering i regionen och samtliga kommuner i Sörmland.

Rutinen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:37.

Ett kort presentationsmaterial finns nedan.

I samband med framtagandet av Läkemedelshantering i Sörmland har även bilagor och mallar reviderats, se länkar nedan.

Läkemedelshantering i Sörmland *
Bilagor till Läkemedelshantering i Sörmland  

Mallar för läkemedelshantering 
 
Presentationsmaterial   
Utbildningsmaterial    
Utbildningsmaterial med anteckningssidor

För dig som ska få delegering:
Särtryck Delegering Utbildningsmaterial - inför delegering av läkemedelshantering

* Obs! Se även ny rutin nedan (september 2021) för palliativ vård, sid 11.
Rutin Palliativ vård  

Riskbedömning Läkemedel med bestående toxisk effekt

Riskbedömning Läkemedel med bestående toxisk effekt

Behörighetsbedömning ordination

Behörighetsbedömning ordination – Vaccination mot influensa, pneumokocker och Covid-19

Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning ("hemgångsdos")

Rutin Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning

Mall Generella direktiv

Mall Generella direktiv om läkemedelsbehandling

Mallen har plats för 14 läkemedel. Behövs fler rader – gör så här:

  • Ställ dej i nedersta raden, sista rutan
  • Högerklicka och välj Infoga
  • Välj Infoga rad nedanför

Dosdispensering

Länk till sida om Dosdispensering

Akut- och buffertläkemedel

Ändringar i akut- och buffertläkemedelslistan 2022-2023
Akut- och buffertläkemedel 2022-2023

Rutin för akut- och buffertläkemedelsförråd på kommunernas särskilda boenden och i hemsjukvård
Generella direktiv om läkemedelsbehandling
Anmälan om inrättande/ändring av akut- och buffertläkemedelsförråd

Generellt direktiv vid Anafylaxi

Generellt direktiv om läkemedelsbehandling vid Anafylaxi i samband med vaccination

Korttidsförråd

Rutin för korttidsförråd av läkemedel vid kommunernas enheter för korttidsvistelse

Utbyteslista för rekvisitionsläkemedel (synonymlista)

Utbyteslista för rekvisitionsläkemedel

I Utbyteslista för rekvisitionsläkemedel anges de läkemedel där Läkemedelskommitténs expertgrupper har gjort en bedömning att läkemedlet är utbytbart mot upphandlat läkemedel, (då Läkemedelsverket inte gjort någon bedömning av utbytbarhet).

I FASS länk för Utbytbara läkemedel och på Läkemedelsverkets webbsida finns de läkemedel där Läkemedelsverket gjort en bedömning om utbytbarhet.

Utbytbara insuliner för subkutan injektion på vårdavdelningar (vuxna)

Utbytbara insuliner för subkutan injektion på vårdavdelningar (vuxna)

I dokumentet "Insuliner för subkutan injektion på vårdavdelningar (vuxna)" beskrivs hur sjuksköterska utan särskild läkarordination fritt kan byta insulin inom varje grupp av insulin och vilka insuliner som inte är utbytbara utan läkarordination.

Rutinen framtagen av Lokalt programområde Endokrina sjukdomar/arbetsgrupp Diabetes i samarbete med Läkemedelscentrum.

Innehållsansvarig: Agneta Schultz
Uppdaterat: 12 oktober 2023
UJX7