Läkemedelshantering

"En säker läkemedelshantering är en förutsättning för hög patientsäkerhet"

För en säker läkemedelshantering är det viktigt att rutiner kring läkemedelshanteringen är kända och tillämpas. Här har vi samlat de viktigaste dokumenten kring Läkemedelshantering i Sörmland.

Ny föreskrift om Läkemedelshantering

Från 1 januari 2018 gäller en ny föreskrift om Läkemedelshantering, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:37.

Läkemedelshantering i Sörmland

Befintliga instruktioner för läkemedelshantering behöver nu ses över och revideras, både lokala rutiner på vårdenheter och länsövergripande rutiner och riktlinjer. Under 2018 kommer "Läkemedelshantering i Sörmland" att revideras.

Läkemedelshantering i Sörmland
Bilagor till Läkemedelshantering i Sörmland

Särtryck Delegering - att läsa inför delegering

För kommunal vård:
Delegering av läkemedelshantering till vårdpersonal

Mall Generella direktiv

Mall Generella direktiv om läkemedelsbehandling

Dosdispensering

Länk till sida om Dosdispensering

Akut- och buffertläkemedel

Akut- och buffertläkemedel 2019-2020
Ändringar Akut- och buffertläkemedelssortiment 2019-2020
Rutin för akut- och buffertläkemedelsförråd på kommunernas särskilda boenden och i hemsjukvård
Generella direktiv om läkemedelsbehandling
Anmälan om inrättande/ändring av akut- och buffertläkemedelsförråd

Generellt direktiv vid Anafylaxi

Generellt direktiv om läkemedelsbehandling vid Anafylaxi i samband med vaccination

Korttidsförråd

Rutin för korttidsförråd av läkemedel vid kommunernas enheter för korttidsvistelse

Utbyteslista för rekvisitionsläkemedel (synonymlista)

Utbyteslista för rekvisitionsläkemedel 2019

I Utbyteslista för rekvisitionsläkemedel 2019 anges de läkemedel där Läkemedelskommitténs expertgrupper har gjort en bedömning att läkemedlet är utbytbart mot upphandlat läkemedel, (då Läkemedelsverket inte gjort någon bedömning av utbytbarhet).

I FASS länk för Utbytbara läkemedel och på Läkemedelsverkets webbsida finns de läkemedel där Läkemedelsverket gjort en bedömning om utbytbarhet.

Palliativa rådet, dokument (riktlinjer, kunskapsstöd mm)

Palliativa rådets webbsida (länsgemensamt)

Innehållsansvarig: Agneta Schultz
Uppdaterat: 9 juli 2019
C1BH