Ebolavirusinfektion

Ebola är enligt smittskyddslagen en samhällsfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Handläggning vid misstänkt fall

Ebola ska misstänkas om en person insjuknar med feber ≥38 grader inom 21 dagar efter vistelse i område där ebola förekommer och uppfyller ytterligare kriterier (till exempel har oförklarliga blödningar - inte bara blodig diarré, har arbetat inom sjukvård eller varit i kontakt med konstaterat ebolafall). 

Personer med feber bör tillfrågas om utlandsvistelse inom 21 dagar från symtomdebut.

Om misstanke om ebola uppstår kontaktar vårdpersonal infektionsjouren, tfn 016-10 52 22. Privatpersoner ringer till 1177 som kontaktar infektionsjouren vid misstänkt fall.

Infektionsjour kontaktar smittskyddsläkare omgående vid misstanke om ebolainfektion.

Anmälan

Klinisk anmälan ska göras i SmiNet.

Provtagning

Sker endast på ordination av infektionsjouren och i enlighet med särskilda vårdhygieniska rutiner.

> Filovirus (Ebolavirus, Marburgvirus) PCR (Folkhälsomyndigheten) 
> Klinisk mikrobiolog i beredskap (Folkhälsomyndigheten)
> Transport av patientprov och avfall vid känd eller misstänkt viral hemorragisk feber (VHF, blödarfeber) (Folkhälsomyndigheten)

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad ebola (ebolavirusinfektion) (Smittskyddsläkarföreningen)

Uppdaterat: 4 maj 2023
EBDP