Ebolavirusinfektion

Ebola är enligt smittskyddslagen en samhällsfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Blödarfeber (hemorragisk feber) är ett sammanfattande begrepp för flera olika virusinfektioner som kan ge en mycket allvarlig sjukdomsbild som inkluderar blödningar. Ebola är den mest välkända sjukdomen, men till denna grupp räknas även lassafeber, Rift Valley-feber, Krim-Kongo hemorragisk feber, gula febern, Marburg, och hantavirus.

Ebola ska misstänkas om en person insjuknar med feber ≥38 grader inom 21 dagar efter vistelse i område där ebola förekommer och uppfyller ytterligare kriterier (till exempel har oförklarliga blödningar - inte bara blodig diarré, har arbetat inom sjukvård eller varit i kontakt med konstaterat ebolafall).

Personer med feber bör tillfrågas om utlandsvistelse inom 21 dagar från symtomdebut.

Handläggning vid misstänkt fall

  • Om misstanke om ebola uppstår kontaktar vårdpersonal infektionsjouren, tfn 016-10 52 22. Privatpersoner ringer till 1177 som kontaktar infektionsjouren vid misstänkt fall.
  • Infektionsjour kontaktar smittskyddsläkare omgående vid misstanke om ebolainfektion.
  • Vid misstanke om högsmittsam blödarfeber ska extra smittskyddsåtgärder vidtas och patienten provtas och vårdas på isoleringsavdelning.

Medicinsk rutin

Mer om Ebolavirusinfektion

Uppdaterat: 18 april 2024
G2HM