Giardiainfektion

Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Giardia är en tarmparasit som kan orsaka diarré, illamående, gaser och uppkördhet i buken. Man kan även vara smittad utan att ha några symtom. Smittvägen är vanligtvis via mat eller dryck som innehåller parasiten men smitta kan även ske från person till person.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om giardiainfektion, både muntligen och skriftligen, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad.
  • Behandling ges såväl vid symtom som till asymtomatiska bärare. Det är viktigt att personer som bor tillsammans provtas och behandlas ungefär samtidigt för att förhindra återsmitta.
  • Behandlingen brukar vara framgångsrik men förskolebarn bör ändå provtas cirka tre veckor efter
    avslutad behandling så att eventuellt kvarvarande bärarskap kan påvisas och behandlas. Vid behandlingssvikt kontakta infektionsläkare.
  • Förhållningsregler.
  • Smittspårning.
  • Smittskyddsanmälan.

Mer om Giardiainfektion

Uppdaterat: 18 april 2024
6Y76