Hepatit A

Hepatit A är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Hepatit A är en virusinfektion som orsakar inflammation i levern. Inkubationstiden är två till sex veckor, i medeltal fyra veckor. Sjukdomen karakteriseras av feber, trötthet, illamående, eventuellt kräkningar och så småningom gulhet i huden. Mörk urin och ljus, kittfärgad avföring kan förekomma. Förskolebarn får ofta få eller inga symtom men kan ända vara smittsamma. Hepatit A-infektion blir aldrig kronisk.

Hepatit A-virus utsöndras med avföringen och sprids via förorenad mat eller vatten eller direkt från person till person vid mycket nära kontakt inom till exempel samma hushåll eller förskola. Smittan kan också spridas sexuellt.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om hepatit A, både muntligen och skriftligen, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad.
  • Kontakta infektionsjour för fortsatt handläggning, tfn 016-10 52 22.
  • Om inläggning använd enkelrum (även vid klinisk misstanke om hepatit A i väntan på provsvar).
  • Förhållningsregler.
  • Smittspårning: görs i samråd med smittskydd.
  • Smittskyddsanmälan.

Mer om hepatit A

Uppdaterat: 18 april 2024
QUXQ