Hiv

Hiv är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Vid positivt screeningprov för hiv kontakta alltid infektionsjour (tfn 016-10 52 22) för omedelbar bedömning och uppföljning. Skriv remiss till och ge patienten tid för besök på infektionsmottagningen MSE. Informera patienten om det positiva provet som behöver verifieras med nytt prov innan säker diagnos.

Infektion sköter fortsatt handläggning inkl. ny provtagning och information till patienten om hiv-diagnos, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Behandlande läkare på infektionsmottagning ger individuella förhållningsregler utfirån om patienten uppfyller kriterier för välinställd hivbehandling eller inte. Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.

Smittspårning

Innebär att ta hiv-prov på sexpartners och personer som delat injektionsverktyg. Smittspårning utförs vanligen av behandlande läkare och smittspårningskurator på Infektionskliniken.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Görs av behandlande läkare på Infektionskliniken och patienten ska anmälas med ett patient-ID av typen "Rikskod". Provtagande läkare anmäler vid fördröjning av omhändertagande på infektionsklinik.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell behandling för hiv är kostnadsfria för patienten.

Provtagning

Hälso- och sjukvården har enligt smittskyddslagen skyldighet att skyndsamt erbjuda provtagning
för hiv om en person begär det. Patientens egen önskan om provtagning räcker. Provtagning för
hiv ska erbjudas generöst och vara lättillgänglig för alla. Hivtest är kostnadsfritt för patienten. Provtagningskostnaden belastar inte provtagande vårdenhet utan betalas av Smittskydd Sörmland.

För anonym hiv-provtagning se nedan under Mer om hiv.

> Hiv-serologi (Unilabs)

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad Hiv (Smittskyddsläkarföreningen)

Statistik

Mer om hiv

Uppdaterat: 12 april 2024
QV6S