Mässling (morbilli)

Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Mässlingvirus är luftburet och mycket smittsamt. Det räcker att vistas i samma rum som en person med mässlingen, och upp till 2 timmar efter att personen lämnat rummet, för att smittas. Inkubationstiden vid mässling är 7-18 dygn, oftast 10 dygn.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Vid klinisk misstanke och vid verifierat fall kontakta omedelbart infektionsjouren (tfn 016-10 52 22) och smittskyddsläkaren för vidare handläggning. För att verifiera ett misstänkt fall är det viktigt med snabb provtagning och handläggning, se nedan. Patienter med misstänkt mässling skall inte dela väntrum med andra personer. Ge patienten information om mässling.

Förhållningsregler

Inga specifika förhållningsregler finns, men uppmana patienten att undvika kontakt med icke-immuna under den smittsamma perioden (fyra dagar före och fyra dagar efter debut av utslag).

Smittspårning och postexpositionsprofylax

Syftet med smittspårningen är att snabbt identifiera exponerade och mottagliga individer. Smittspårningen kan behöva påbörjas innan definitiv diagnos föreligger. Postexpositionsprofylax kan ges med vaccin (inom 3 dygn) eller immunglobulin (inom 6 dygn) efter smittotillfället, helst snarast möjligt efter exposition. Smittspårningen utförs i samarbete med Smittskydd/Vårdhygien Sörmland.

Mer information om utbrottshantering finns i Mässling och röda hund - ett kunskapsunderlag till nationell handlingsplan (Folkhälsomyndigheten).

Anmälan

Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Ange vaccinationsstatus, insjukningsdatum och eventuellt smittland. Ange även om det finns misstänkta fall eller exponerade personer i omgivningen.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Provtagning

> Provtagningsanvisning morbillivirus (Karolinska Universitetslaboratoriet)

Uppmärksamhet på mässling

Misstänk mässling hos icke-immuna personer som söker med feber, torrhosta, ögonirritation, huvudvärk och utslag i munslemhinnan. Efter 3-4 dagar kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som vanligen debuterar i ansiktet för att sedan sprida sig mot bål och extremiteter. Tidiga fall av mässling kan misstas för influensa eftersom utslagen kommer först efter ett par dagar.

 • Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum i vården.
 • Patienter som själva misstänker att de kan vara sjuka i mässling ska kontakta 1177 innan de söker vård.

Vem riskerar att bli smittad av mässling?

 • Barn under 18 månader som inte vaccinerats mot mässling.
 • Vuxna födda efter 1960:
  • som inte haft mässling
  • som inte blivit vaccinerade
  • som avstått vaccination
  • som bara fått en dos vaccin.

Före 1960 räknar man med att alla haft mässling i Sverige. Efter 1982 har alla som följt svenska barnvaccinationsprogrammet fått två doser vaccin. Det finns rapporter om mässling trots två tidigare vaccindoser men det är ovanligt. 

Vaccination

Vaccination mot mässling ingår i det allmänna vaccinationprogrammet för barn, se Vaccination av barn och ungdomar. Första dosen ges vid 18 månaders ålder.

Vid resa till länder där mässling förekommer bör man vaccinera barn tidigare än 18 månaders ålder. Vaccination inför resa rekommenderas generellt från 9 månaders ålder, men på speciell indikation kan man vaccinera redan från 6 månaders ålder. Om man ger en dos tidigare än 12 månaders ålder räknas detta som en extrados. Barnet bör i dessa fall få en till dos under det andra levnadsåret, t.ex. vid den vanliga tidpunkten vid 18 månaders ålder.

Vaccination mot mässling, röda hund och påssjuka ingår i det rekommenderade grundskyddet. Det är särskilt viktigt att vara vaccinerad innan resor då dessa sjukdomar fortfarande cirkulerar i många länder i världen.

Vuxna födda efter 1960 som inte haft mässlingen och inte fått två doser mässlingsvaccin rekommenderas komplettera sitt skydd. Detta erbjuds via primärvården kostnadsfritt i Sörmland under 2023, se Vaccination av vuxna.

Vårdhygien

Uppdaterat: 23 maj 2023
KRB7