Mässling (morbilli)

Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Mässling orsakas av morbillivirus. Mässling är ofta en svår sjukdom med påtagliga sjukdomssymtom och är särskilt allvarlig för spädbarn. Symtomen börjar med hosta, feber och konjunktivit och efter några dagar tillkommer utbredda utslag. Inkubationstiden vid mässling är 7-21 dygn, oftast 10-12 dygn.

Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Mässlingvirus utsöndras med andningsluften och sprids via luften som droppar (aerosol). Mottagliga personer smittas via luftvägarnas eller ögonens slemhinnor. Smitta kan ske från 4 dygn före debut av utslag till och med 4 dygn efter utslagen uppträtt. Det räcker att vistas i samma rum som person med mässlingen, och upp till 2 timmar efter patienten lämnat rummet, för att smittas. Vid stark misstanke om mässling påbörjas smittspårning redan innan provsvar föreligger.

Behandlande läkares ansvar

  • Isolera patienten. Patienter med misstänkt mässling skall inte dela väntrum med andra personer. Ta in patienten på ett rum och stäng dörren. Enbart personer med känd immunitet mot mässling undersöker och provtar patienten. När patienten lämnat rummet räkna med att smittsamheten kvarstår minst två timmar. Vid behov av inneliggande vård ska denna ske på isoleringsrum för luftburen smitta på Infektionskliniken MSE.
  • Kontakta infektionsjour, tfn 016-10 52 22, och/eller smittskyddsläkare, tfn 016-10 35 85, knappval 1 (jourtid via infektionsjour) redan vid misstanke om mässling, för smittskyddsåtgärder och påbörjad smittspårning.
  • Vid misstänkta symtom på mässling rekommenderas provtagning för både pcr och serologi, se diagnostik.
  • Ge patienten information om mässling, muntligen och skriftligen, inklusive hur det smittar – se smittskyddsblad.
  • Smittspårning och ev. postexpositionsprofylax.
  • Smittskyddsanmälan.

Medicinsk rutin

Mer om mässling

Uppdaterat: 12 april 2024
FKMQ