Mpox

Mpox (tidigare apkoppor) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, smittspårningspliktig och anmälningspliktig sjukdom.

Mpox orsakas av apkoppsvirus, som är ett poxvirus. Sedan 2022 pågår ett internationellt utbrott där fall framför allt har setts hos män som har sex med män och smittan bedöms i dessa fall vara sexuellt överförd. I det aktuella utbrottet har symtomen hos fallen bestått av utslag eller hudlesioner, framför allt lokaliserade till könsorganen, kring analöppningen eller runt/i munnen. Till skillnad från tidigare kända fall med mpox har blåsorna främst varit lokala och har inte spridit sig till resten av kroppen, även om det förekommit. Många har även haft, feber, allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, halsont, hosta, muskelvärk och svullna lymfkörtlar, främst i ljumskarna. Ibland har dock symtomen varit diskreta, t ex enstaka blåsor som kunnat förväxlas med munsår. Proktit och rektala symptom har förekommit hos positiva fall utan samtidiga synliga hud- eller slemhinnelesioner. Inkubationstiden är vanligtvis 6-13 dagar men kan variera mellan 5 och 21 dagar.

Mpox är inte högsmittsamt, utan i regel krävs nära och/eller långvarig kontakt för smitta. Möjliga smittvägar är droppsmitta (stora droppar från luftvägarna) eller kontaktsmitta (direktkontakt med utslag, blåsor, sår).

Sjukdomen kallades tidigare apkoppor, men efter rekommendation från WHO har Socialstyrelsen beslutat att namnet mpox ska användas även i Sverige.

Behandlande läkares ansvar

  • Vid misstanke om mpox ska patienten handläggas skyndsamt. Ta omgående kontakt (telefon) med läkare på mottagningen för hud- och könssjukdomar MSE alternativt infektionsjour beroende på klinisk bild, se flödsschema nedan. Jourtid kontaktas infektionsjour (tfn 016-105222).
  • Ge patienten information om mpox, både muntligen och skriftligen, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad.
  • Förhållningsregler till patienten och ev. närkontakter.
  • Smittspårning och ev. postexpositionsprofylax med vaccination till närkontakter.
  • Smittskyddsanmälan.

Medicinsk rutin

mer om Mpox

Uppdaterat: 29 april 2024
C56J