Tuberkulos

Tuberkulos är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Tuberkulos orsakas av bakterierna inom Mycobacterium tuberculosis komplexet, inklusive M. bovis. I människokroppen kan de förekomma latent (vilande) under en persons hela livstid. Latent tuberkulos är aldrig smittsam.

Mindre än 10 % av alla som blir smittade insjuknar någon gång senare i livet. Risken att utveckla tuberkulos är störst under de första två åren efter smitta men en liten risk att insjukna kvarstår under hela livet.

Aktiv tuberkulos i luftvägarna sprids genom upphostningar som en luftburen smitta. Smittrisken är störst vid nära och upprepad kontakt inomhus, t.ex. om man delar bostad. Aktiv tuberkulos i andra organ smittar inte.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Vid klinisk eller röntgenologisk misstanke om smittsam aktiv tuberkulos kontakta infektionsjour för omedelbart omhändertagande. Ge patienten information om tuberkulos, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad för läkare och patientinformation nedan.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt av tuberkulosbehandlande läkare, se smittskyddsblad nedan.

Smittspårning

Smittspårning sker utifrån smittsamhetsbedömning av indexpatienten med syfte att upptäcka smittkälla och ev.  sekundärfall samt identifiera exponerade personer med latent tuberkulos som kan ha nytta av förebyggande behandling. Särskilt små barn och personer med kraftigt nedsatt immunförsvar som varit utsatta för tuberkulossmitta bör undersökas utan dröjsmål på grund av risk för snabb och allvarlig sjukdomsutveckling.

Smittspårning utförs av Infektionsmottagningen MSE, vid utvidgad smittspårning/utbrottshantering med stöd från Smittskyddsenheten, se även Tuberkulos - smittspårning (pdf)

Anmälan

Klinisk anmälan av aktiv tuberkulos ska göras i SmiNet. Utförs vanligen av infektionsläkare. Latent tuberkulos anmäls inte.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell behandling för både aktiv och latent tuberkulos är kostnadsfritt för patienten.

Provtagning

> Provtagningsanvisning TB-specifikt antigen/Quantiferon (Unilabs) - för utredning av latent tuberkulos

Provtagning och utredning vid misstanke om aktiv tuberkulos sker via Infektionskliniken MSE.

Screening

Screening för tuberkulos rekommenderas hos personer med ökad risk för utveckling av aktiv tuberkulos.

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad tuberkulos (Smittskydsdsläkarföreningen) (översättning finns på flera språk)

  • Aktiv tuberkulos
  • Latent tuberkulos
  • Latent tuberkulos - där behandling ges
  • Latent tuberkulos - där behandling inte ges

Vaccination

> Vaccination av barn och ungdomar - Vaccination mot tuberkulos (BCG-vaccin) till riskgrupper

BCG-vaccination av vuxna rekommenderas inte längre.

Vårdhygien

> Tuberkulos - Smittvägar och vårdrutiner (Vårdhandboken)

Mer om tuberkulos

Uppdaterat: 15 februari 2024
7C7A