Kommunicera/Kommunikation - 2. Uttrycka och förmedla vad jag vill

 

Delaktiviteten avser att välja mellan olika alternativ, uttrycka och förmedla sin vilja.

Regelverk

Egenvård

Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- datorer med standardtillbehör
- ordböcker/teckenböcker
- pennor
- egna bilder/tydliggörande bilder.
Förslag på produkter finns på www.1177.se

Exempel på andra samhällsinsatser

- Taltjänst för vuxna personer med behov av läs- tal och skrivstöd i dagliga livets aktiviteter.
- Teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, vuxendövtolkning, beställs på Tolkcentralen
- Texttelefoni
- Bildtelefoni
Läs mer på www.1177.se.

Uppdaterat: 13 februari 2024
PAPC