Hemsjukvård

Kommunerna och regionen har gemensamt ansvar för sjukvård i hemmet. Viss hemsjukvård ansvarar primärvården för, kommun och vårdcentral i huvudsak. Specialiserad sjukvård i hemmet och hemsjukvård till barn under 18 år ansvarar regionen för.

Hemsjukvård på primärvårdsnivå

Sedan 2010 har regionen och kommunen ett delat ansvar för hemsjukvården, dvs hälso- och sjukvård i ordinärt boende för personer över 18 år. Leg. Sjuksköterskor, Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter är anstälda i kommunen övriga yrkeskategorier finns på vårdcentralerna. Regionen har läkaransvaret för hemsjukvården. För barn och ungdomar under 18 år har regionen ansvaret för all hälso- och sjukvård i hemmet.

För personer som bor på Särskilt boende eller tillfälligt vistas på korttidsboende ansvarar kommunen för insatser av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysiotereput sedan 1992.

Samverkan i den kommunala hälso- och sjukvården

Gemensamma rutiner för  häslo- och sjukvårdsbehandlingar i hemmet

 

SSIH, specialiserad sjukvård i hemmet

Hemsjukvård på specialiserad nivå och hemsjukvård till barn upp till 18 år är regionens ansvar. Det är vanligt att en person är i behov av hemsjukvård på specialiserad nivå och primärvårdsnivå samtidigt. Då ska en SIP (samordnad individuell plan) erbjudas patienten.

Målbild
Personer med behov av specialiserad sjukvård ska på ett patientsäkert sätt kunna få sin vård och omsorg i hemmet för att så långt möjligt kunna behålla sitt vardagsliv.SSIH är ett alternativ till vård på sjukhus eller besök på akutmottagning

Målgrupp
Behovet av specialiserad sjukvård i hemmet avgör om vården ska ske inom SSIH.Målet är att det i Sörmland ska finnas en likvärdig SSIH-verksamhet i hela länet.

  • Vården erbjuds till patienter med alla diagnoser oavsett ålder. Även barn kan få sjukvård inom SSIH.
  • Verksamheten omfattar alla kommuner i Sörmland, tätort, glesbygd, ordinärt boende och särskilt boende (SÄBO).
  • SSIH arbetar med somatisk vård. För mobil vård inom psykiatrisk verksamhet finns en egen organisation.
  • En förutsättning för att vård inom SSIH ska vara aktuell är att patienten önskar sjukvård i hemmet. (Remiss krävs)

Tjänster inom SSIH

  1. Anslutning till SSIH, med helt eller delat ansvar
  2. Mobil äldreakut
  3. Insatspatienter
  4. Konsultinsatser
  5. Utbildning

Du hittar beskrivning av tjänsterna i nedanstående dokument "Uppdrag för specialiserad sjukvård i hemmet"

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 13 mars 2024
73VG