Covid-19

Covid-19-infektion orsakas av coronavirus SARS-CoV-2 och är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom för laboratorier.

Medicinskt omhändertagande

Fr o m onsdag 15 mars 2023 har smittspårningsplikt och klinisk anmälan vid covid-19 upphört. Vid misstanke eller kännedom om flera fall inom samma slutenvårdsenhet, omsorgsverksamhet eller en grupp av patienter, omsorgstagare eller personal rekommenderas att Smittskydd/Vårdhygien Sörmland kontaktas för ställningstagande till ev. utbrottsutredning.

Ge patienten information om covid-19 - se smittskyddsblad nedan.

Antiviral behandling med Paxlovid kan övervägas som tidig behandling (inom 5 dagar) av patienter med risk att utveckla svår covid-19 (se riskgrupper längre ned på sidan). Särskilt överväganden bör göras hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Provtagning

Provtagningsindikation

Provtagning för covid-19 rekommenderas

  • Vid symtom på covid-19 hos
    • Personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt patienthandläggning.
    • Patienter inom hälso- och sjukvård där diagnos kan ha betydelse för fortsatta vårdhygieniska åtgärder.
    • Omsorgstagare inom omsorgsverksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 bor eller vistas (SÄBO, hemtjänst, dagverksamheter, verksamheter inom LSS) och där diagnos kan ha betydelse för fortsatta vårdhygieniska åtgärder.
  • Vid smittspårning och screening i samband med lokal utbrottsutredning enligt rekommendation från Smittskydd/Vårdhygien Sörmland, för detaljer se Förebyggande åtgärder för covid-19 i vård och omsorg (Folkhälsomyndigheten).

> Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Provtagningsanvisning

> Provtagningsanvisning för SARS-CoV-2 (Unilabs)
> Provtagningsanvisning för SARS-CoV-2, akutprov (Unilabs)

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad Covid-19 (Smittskyddsläkarföreningen) (översättning finns på flera språk)

Statistik

> Aktuell statistik för luftvägsvirus (covid-19, influensa och RS-virus) i Sörmland

Vaccination

> Vaccination mot covid-19

Vårdhygien

> Förebyggande åtgärder för covid-19 inom vård och omsorg (Folkhälsomyndigheten)

Mer om covid-19

Uppdaterat: 16 maj 2023
1G8K