Influensa

Influensa är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom för laboratorier.

Medicinskt omhändertagande

Antiviral behandling

Tidigt insatt antiviral behandling minskar tiden med symtom, utsöndrad mängd virus och risken för komplikationer till influensasjukdom. Antiviral behandling mot influensa rekommenderas fr a till riskgrupper och beroende på sjukdomens svårighetsgrad. Behandling kan även användas som profylax till personer med hög risk för svår sjukdom efter nära kontakt med influensasjuk person för att minska risken att den exponerade blir sjuk. För mer information om riskgrupper, behandling och profylax, se längre ned på sidan.

Antiviral behandling ska sättas in så tidigt som möjligt och har störst effekt om den påbörjas inom 48 timmar efter insjuknande. Hos personer med svår influensasjukdom eller kraftigt nedsatt immunförsvar kan behandling ha effekt även om den påbörjas senare. Hos patienter på SÄBO (särskilda boenden för äldre) bör behandling ges i väntan på provsvar för att inte fördröja behandlingsstart. Behandling ges oberoende av vaccinationsstatus. Antiviral behandling ersätter inte behovet av vaccination.

Vid individuell bedömning, rådgör vid behov med infektionsjour (tfn 016-10 52 22).

Vid utbrott på sjukhus eller boende tag kontakt med Smittskydd/vårdhygien (tfn 016-10 35 85).

> Behandlingsrekommendation - Behandling och profylax vid influensa (Läkemedelsverket)

Provtagning

> Provtagningsanvisning influensa A+B (Unilabs)
> Provtagningsanvisning influensa A+B, akutprov (Unilabs)

Statistik

> Aktuell statistik för luftvägsvirus (covid-19, influensa och RS-virus) i Sörmland

Vaccination

> Vaccination mot influensa

Vårdhygien

Mer om influensa

Uppdaterat: 7 april 2023
SQSF