Lokal samverkansgrupp Patientsäkerhet

Sveriges regioner bygger tillsammans ett gemensamt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla och sprida den bästa kunskapen, med målet att den ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Lokala samverkansgruppen samordnar arbetet inom området Patientsäkerhet. Ordförande i gruppen är Marie Björnstedt Bennermo.

Uppdragsbeskrivning för lokal samverkansgrupp (LSG) Patientsäkerhet

Representation i gruppen

Minnesanteckningar (navigera i vänstermenyn)

Uppdaterat: 25 oktober 2021
3EWB