Tandvård

Sveriges regioner bygger tillsammans ett gemensamt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla och sprida den bästa kunskapen, med målet att den ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Lokalt programområde (LPO) Tandvård är en del av Region Sörmlands lokala organisation för kunskapsstyrning och har i uppdrag att inom området för tandvård utveckla och sprida kunskap så att denna används och finns tillgänglig i varje patientmöte. Forskning är inget primärt uppdrag.

Ordförande i LPO Tandvård är  Anna Ek.

LPO Tandvård ingår som en integrerad del i Folktandvårdens Vårdfunktion.
Genom Vårdfunktionens arbete kanaliseras också nationella och regionala rekommendationer genom utformning av lokala vårdrutiner och riktlinjer vilka regelbundet utvärderas och uppdateras.
Det lokala arbete sker kopplat dels till FTV:S Vårdutvecklingsgrupp som består av ämnesföreträdare för samtliga specialiteter inom FTV och representanter för allmäntandvård, dels genom OS-gruppen som består av Allmäntandvårdens klinikchefer och odontologiskt sakkunniga.
LPO Tandvård samverkar även med LPO Tandvård från övriga Folktandvårdsorganisationer i Mellersta Sjukvårdsregionen Uppsala/Örebro.

 

Lokala arbetsgrupper

LAG Läkemedel Tandvård.
Tandvårdens läkemedel 2022-2023 (region Kronoberg)
Här finns representanter från både Folktandvården och privata verksamheter.
Kontaktperson för Folktandvården är Bodil Linde-Olsson.

Uppdaterat: 22 augusti 2022
JW2R