Lokal samverkansgrupp strukturerad vårdinformation

Sveriges regioner bygger tillsammans ett gemensamt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla och sprida den bästa kunskapen, med målet att den ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Lokal samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation samordnar området. Ordförande i arbetsgruppen är Marie Bennermo.

Nationell information

Process för regiongemensamt arbete med strukturerad vårdinformation  (2024-02-04)

Uppdaterat: 9 februari 2024
RMV7