Lokal samverkansgrupp strukturerad vårdinformation

Sveriges regioner bygger tillsammans ett gemensamt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla och sprida den bästa kunskapen, med målet att den ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Lokal samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation samordnar området. Ordförandeskapet i arbetsgruppen delas mellan Per-Olov Gustafsson och Marie Bennermo.

Deltagarförteckning

Minnesanteckningar

Uppdaterat: 29 september 2021
JH57