Levnadsvanor

Lokalt Programområde (LPO) Levnadsvanor

Ordförande för LPO Levnadsvanor:
Birgitta Hermanson, Distriktssköterska Hälsoval.

Sveriges regioner bygger tillsammans ett gemensamt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla och sprida den bästa kunskapen, med målet att den ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Lokalt programområde (LPO) Levnadsvanor är en del av Region Sörmlands lokala organisation för kunskapsstyrning och har i uppdrag att stödja implementering av nationella kunskapsunderlag och integrering av dessa. Programområdet ska ge förutsättningar för att kunskapen om hälsorelaterade levnadsvanor smidigt kan integreras i kunskapsstyrningssystemets olika delar. Levnadsvanor påverkar hela befolkningen och därmed samtliga patientgrupper och programområdet går därför på bredden och har bäring i samtliga andra programområden.

Arbetet fokuseras på de fyra levnadsvanor som Socialstyrelsen prioriterar inom ramen för Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor:

 • Z72.0 Tobaksbruk
 • F17.1 Skadligt tobaksbruk
 • F17.2 Tobaksberoende
 • Z72.1 Alkoholbruk
 • F10.1 Skadligt bruk av alkohol
 • F10.2 Alkoholberoende
 • Z72.3 Otillräcklig fysisk aktivitet
 • Z72.4 Ohälsosamma matvanor

Nedan redovisas de insatser/åtgärder som nationella programområdet (NPO) Levnadsvanor har angivit i sina verksamhetsplaner 2020:

 • Utarbeta ett nationellt vårdprogram för levnadsvanor för att konkretisera hur de metoder som nationella riktlinjerna prioriterar kan omsättas i praktisk handling
 •  Utarbeta ett Nationella vårdprogram inför operation gällande alkohol och tobak
 • Presentera hur Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för levnadsvanor kan var utformat. Det förloppet ska kunna integreras i de diagnosspecifika vårdförlopp som utformas av övriga programområden.

_______________________________________

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Uppdaterat: 6 september 2022
DNXX