Levnadsvanor

Lokalt Programområde (LPO) Levnadsvanor

Ordförande för LPO Levnadsvanor:
Vakant

Sveriges regioner bygger tillsammans ett gemensamt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla och sprida den bästa kunskapen, med målet att den ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Lokalt programområde (LPO) Levnadsvanor är en del av Region Sörmlands lokala organisation för kunskapsstyrning och har i uppdrag att stödja implementering av nationella kunskapsunderlag och integrering av dessa. Programområdet ska ge förutsättningar för att kunskapen om hälsorelaterade levnadsvanor smidigt kan integreras i kunskapsstyrningssystemets olika delar. Levnadsvanor påverkar hela befolkningen och därmed samtliga patientgrupper och programområdet går därför på bredden och har bäring i samtliga andra programområden.

Arbetet fokuseras på de fyra levnadsvanor som Socialstyrelsen prioriterar inom ramen för Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor:

 • Z72.0 Tobaksbruk
 • F17.1 Skadligt tobaksbruk
 • F17.2 Tobaksberoende
 • Z72.1 Alkoholbruk
 • F10.1 Skadligt bruk av alkohol
 • F10.2 Alkoholberoende
 • Z72.3 Otillräcklig fysisk aktivitet
 • Z72.4 Ohälsosamma matvanor

Nedan redovisas de insatser/åtgärder som nationella programområdet (NPO) Levnadsvanor har angivit i sina verksamhetsplaner 2023:

Påbörjat sedan tidigare

 • Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor (förvaltning)
 • Generiskt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för levnadsvanor går ut på intern remiss till andra NPO.
 • Enhetlig dokumentation avseende levnadsvanor (arbetsbeskrivning för dokumentation)

Nytt

 • Behjälplig i Socialstyrelsens revidering av Nationella riktlinjer för levnadsvanor.
 • Framtagande av en nationell utbildning för enkla råd utifrån vårdprogrammet för levnadsvanors rekommendationer om enkla råd.

Bildstöd för samtal om levnadsvanor

Samtalskartor frinns för både screening och rådgivning

_______________________________________

Nationella riktlinjer

Uppdaterat: 29 januari 2024
FCFF