Hjärtsviktsprocessen

Hjärtsvikt är en vanlig sjukdom och uppkommer som en följd av andra sjukdomar där hjärtinfarkt och högt blodtryck är de vanligaste orsakerna. Som en följd av ett ökat antal äldre i samhället samt en förbättrad överlevnad vid kranskärlssjukdom har förekomsten av hjärtsvikt ökat de senaste decennierna. Hjärtsviktsdiagnosen är i nuläget den enskilt största diagnosen vid Sveriges medicinkliniker.

Syftet är att säkerställa att alla patienter med hjärtsvikt ska få en säkrad kvalitet på vården oavsett var man vårdas eller vem man är. Samt att vårdkedjan ska samverka och använda sina resurser optimalt för att uppnå bästa möjliga hälsa och livskvalitet hos patienter drabbade av hjärtsvikt.

I dag har 26 av Sörmlands 27 vårdcentraler egen hjärtsviktsmottagning, något som är unikt i Sverige. Sen 1 november 2018 finns nu även tre hjärtsviktssamordnare. I samordnarens uppdrag ingår att skola in och utbilda sköterskor på mottagningarna, ge uppmuntran och stöd, men också att handfast rycka in där det behövs. I tid rör det sig om 1,5 tjänst fördelat på tre personer: Karin Bjerkfeldt, Anne Toimi och Lotta Altis.

Pågående arbete

Just nu pågår arbete med att uppdatera standardvårdplanen.

Kunskapsstöd

Rikssvikt - nationellt hjärtsviktsregister

RiksSvikt är ett nationellt kvalitetsregister som startade 2003. Syftet är att samla in data om personer med hjärtsvikt för att kunna förbättra och utveckla vården av hjärtsvikt i Sverige. Målet är skapa ett rikstäckande verktyg för likvärdig och bästa behandling av personer med hjärtsvikt.

 

Patientinformation

Heart Failure Matters
Praktisk information för patienter, familjer och anhörigvårdare.

Uppdaterat: 27 januari 2023
PQMJ