Hjärtsviktsprocessen

Hjärtsvikt är en vanlig sjukdom och uppkommer som en följd av andra sjukdomar där hjärtinfarkt och högt blodtryck är de vanligaste orsakerna. Som en följd av ett ökat antal äldre i samhället samt en förbättrad överlevnad vid kranskärlssjukdom har förekomsten av hjärtsvikt ökat de senaste decennierna. Hjärtsviktsdiagnosen är i nuläget den enskilt största diagnosen vid Sveriges medicinkliniker.

Syftet är att säkerställa att alla patienter med hjärtsvikt ska få en säkrad kvalitet på vården oavsett var man vårdas eller vem man är. Samt att vårdkedjan ska samverka och använda sina resurser optimalt för att uppnå bästa möjliga hälsa och livskvalitet hos patienter drabbade av hjärtsvikt.

Våren 2024 har 27 av Sörmlands 31 vårdcentraler en egen hjärtsviktsmottagning, något som är unikt i Sverige. Sedan 1 november 2018 finns tre hjärtsviktssamordnare i region Sörmland. Samordnarna har ett länsövergripande ansvar och arbetar mot både slutenvården och primärvården i Sörmland. Att skapa kontaktvägar mellan slutenvård och primärvård är en viktig uppgift samt att finnas tillgängliga för stöd och råd. I samordnarens uppdrag ingår även att samordna träffar för regionens hjärtsviktsteam samt kalla till regelbundna träffar i den arbetsgrupp som finns. Arbetsmaterial och information som finns att tillgå inom Hjärtsviktsprocessen Region Sörmland uppdateras av samordnarna. I tid rör det sig om 1,5 tjänst fördelat på tre personer: Karin Bjerkfeldt, Anne Toimi och Lotta Altis.

Kunskapsstöd

Rikssvikt - nationellt hjärtsviktsregister

RiksSvikt är ett nationellt kvalitetsregister som startade 2003. Syftet är att samla in data om personer med hjärtsvikt för att kunna förbättra och utveckla vården av hjärtsvikt i Sverige. Målet är skapa ett rikstäckande verktyg för likvärdig och bästa behandling av personer med hjärtsvikt.

 

Patientinformation

Heart Failure Matters - praktisk information, på flera språk, för patienter, familjer och anhörigvårdare.

Uppdaterat: 15 april 2024
SF6P