Lung- och allergisjukdomar

Lokalt Programområde (LPO) Lung- och allergisjukdomar

Ordförande för LPO Lung- och allergisjukdomar: Jenny Lindqvist

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Lokala arbetsgrupper

_________________________________________________________

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Uppdaterat: 12 juli 2023
EPMB