Multiresistenta bakterier

Läs alltid avsnittet om Multiresistenta bakterier i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Smittskydd och vårdhygiens hemsida

Smittskydd – Vårdhygien har upprättat och uppdaterar fortlöpande de rutiner som gäller i Landstinget Sörmland för hur patienter med multiresistenta bakterier (MRB) ska handläggas, bl.a. beträffande tidigt påvisande genom screening och smittspårning av patienter och personal, patientomhändertagande och omvårdnadsrutiner.

 

Uppdaterat: 18 januari 2020
W7U5