Identifikation

Läs alltid avsnittet om Identifikation i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Innehållsförteckning
-Bakgrund 
-Ansvar
-Slutenvård
-Öppenvård
-Osäkerhet angående äktheten i patientens identitetsuppgifter
-Identifiering och dokumentation av vård till gömda flyktingar, papperslösa m fl.
-Moder och nyfött barn
-Provtagning för hivinfektion
-Utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården
-Journalhandling/narkotikarecept
-Journalläsning
-Telefontid/telefonrådgivning
-Skyddad identitet

Uppdaterat: 11 december 2019
PJY1