Arbetssätt Habiliteringsverksamheten

Habiliteringsverksamheten erbjuder insatser för att utveckla, stödja och kompensera vissa funktionsnedsättningar.

Vi finns till för personer med viss funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom som behöver särskilda insatser.

Vårt mål är att personer med funktionsnedsättning är aktiva, gör sin egna val och är delaktiga i samhället.

Gemensam ledning

Habv organisation och ansvar
Habv roller och uppdrag
Habv samverkan och överenskommelser
Region Sörmland organisation och ansvar

Lagar och externa krav
____________________________________________________
Planera och styra
Habv planera och styra
Region Sörmland planera och styra

Följa upp och förbättra
Habv följa upp och förbättra
Habv utvecklingsråd

Ta emot och bedöma remiss
Habiliteringsmottagning 
Hörsel- och dövmottagning och synmottagning
Region Sörmland ta emot patient
_
_____________________________________________

Tillhandahålla individuella, riktade och generella insatser för personer med vissa funktinsnedsättningar

Ge re-/habiliteringsinsats
Ge re-/habiliteringsinsats


Utreda
Utreda


Ge avgränsad specialiståtgärd ASÅ
Ge avgränsad specialiståtgärd ASÅ

______________________________________________

 Tillhandahålla informationsinsatser kring funktionsnedsättning och funktionshinder

Vägleda kring vård- och omsorgskontakter
Vägleda kring vård- och omsorgskontakter 

Föreläsa, utbilda och handleda

Samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna med funtionsnedsättning
Samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna med funktionsnedsättning

Tillhandahålla tolk för personet med dövhet och hörselnedsättning
Tillhandahålla tolk för personer med dövhet och hörselnedsättning 

___________________________________________________

Gemensamt stöd

Personal
Habv personal
Habv roller och ansvar
Region Sörmland personal

Ekonomi
Habv hjälpmedelsuppföljning
Region Sörmland ekonomi

Miljö
Habv miljö
Region Sörmland miljö

Lokalförsörjning och fatighetsförvaltning
Lokalförsörjning och fastighetsförvaltning

Kommunikation och information
Habv kommunicera och informera
Region Sörmland kommunicera och informera

Dokumenthantering
Habv dokumenthantering
Region Sörmland dokumenthantering
Habv arkiv

IT och systemförvaltning
Habv IT och systemhantering
Habv IT-ansvariga
Region Sörmland IT pch systemförvaltning 

Inköp
Hantera inköp

Säkerhet och beredskap
Habv säkerhet och beredskap
Region Sörmland säkerhet och beredskap

Folkhälsa och mänskliga rättigheter
Folkhälsa och mänskliga rättigheter

_

Uppdaterat: 14 mars 2023
NSUH