Avgränsad specialiståtgärd ASÅ

ASÅ finns för barn och ungdomar med behov av avgränsad bedömning eller insats inom vår specialistkompetens för fin- och grovmotorisk bedömning. Patienten kommer via remiss från BHV, barnkliniken eller BUP med specificerad frågeställning. Remissen behandlas alltid i remissgruppen.

Vid behov följs bedömningen av tillhörande rådgivning eller hjälpmedelsförskrivning av enklare köphjälpmedel (exempelvis kilkudde). Specialiserade hyrhjälpmedel som behöver uppföljning av terapeut exv. Handi, ortoser eller specialanpassad arbetsstol ska inte förskrivas inom ASÅ. Skoinlägg kan förskrivas om bedömning görs, samt vid behov en uppföljning (med fördel via telefon). Därefter hänvisas patienten till vårdcentral för fortsatt uppföljning samt eventuellt reordination.

En ASÅ-insats omfattar upp till tre besök (som riktlinje).
Vid eventuella behov av fortsatta insatser ska rekommendation om det framgå i remissvaret.

1. Undersöka/bedöma: Aktuell undersökning/kartläggning genomförs utifrån frågeställning. 
2. Åtgärda: Resultat från genomförd bedömning återkopplas till patienten/familjen. I de fall insatsen kräver en åtgärd, exempelvis hjälpmedelsutprovning genomförs den.
3. Följa upp: Om åtgärden kräver uppföljning planeras det och genomförs. Enklare köphjälpmedel behöver inte följas upp av oss över tid.
4. Avsluta/återkoppla: Insatsen avslutas då åtgärden följts upp, och remissvar skickats (ej för vuxna på egen vårdbegäran). Svaret ska innehålla eventuella rekommendationer om fortsatt stöd/insats/utredning.
5. Aktualisera till habiliteringsprocessen: Om patienten bedöms tillhöra habiliteringens målgrupp och fortsatta habiliteringsinsatser behövs ska ärendet aktualiseras till remissgruppen. Detta ska framgå i svaret till remittenten.

Administrativa anvisningar HABV

Administrativa anvisningar HABV

Uppdaterat: 2 februari 2024
ZJF3