Tolkprocess för personer med dövhet eller hörselnedsättning

1. Avvisa beställning? Innan en beställning kan tas emot bedöms om förfrågan ingår i tolkcentralens uppdrag. Om förfrågan inte ingår i tolkcentralens uppdrag hänvisas personen vidare. 

2. Ta emot beställning och Bedöma: När beställning av tolk tas emot bedöms förfrågan samtidigt i förhållande till individuella behov, verksamhetens kapacitet och tillgänglighet. Delprocesserna sker parallellt.

3. Genomförandebeslut: När beställningen blivit mottagen och är bedömd fattas beslut om genomförandet. Ny tolkanvändare? Betalare? Särskild ansökan?

4. Tillsätta: När beslut om genomförande tagits påbörjas processen att tillsätta rätt tolk. Detta görs på basis av uppdragets karaktär, tolkverksamhetens förutsättningar, tolkens förutsättningar, kompetens och möjligheter

5. Genomföra: Tolkuppdraget genomförs genom att tolken förbereder uppdraget och genomför tolkning utifrån den planering och de kvalitetskrav som formulerats i verksamheten.

6. Avsluta: Uppdraget avslutas med återkoppling av genomförande, redovisning av tid, eventuellt avvikelserapportering samt fakturahantering.

Kontakt

Uppdaterat: 9 februari 2024
BM3C