Utreda

Här beskrivs processen för utredningar i syfte att kontrollera mot kriterier för diagnos AST eller utvecklingsstörning.

Delprocess 1: Inledning

Utredningsprocessen inleds med ett informationssamtal, där patienten/familjen får information om vad utredningen innebär. Grundläggande anamnesuppgifter inhämtas. Samtycke inhämtas (för barn). I de fall bedömningssamtal eller informationsinhämtningssamtal utförts i remissprocessen kan informationssamtalet ibland vara överflödigt. Se remissgruppens anteckningar under konferensanteckning i NCS Cross.


mall informationssamtal
checklista samma för alla delprocesser

Delprocess 2: Utvecklingsanamnes och funktionsnivå

Delprocess 3: Kognitiv nivåbedömning

Delprocess 4: Social kommunikation/beteende

Utförs parallellt med delprocess 3 vid ast-utredning

Delprocess 5: Analys/utlåtande

Hantering av utredningsmaterial
Bildstöd till utlåtande

Delprocess 6: Återkoppling

Delprocess 7: Efterarbete

 

Utredningsansvar

Utredningsansvar för barn under 6 år avseende AST:
0-5 år utreds på habiliteringsverksamheten (En bedömning görs på BVC/BHV som remitterar vidare till HAB)
6-17 år utreds på barn- och ungdomspsykiatrin

Utredningsansvar för barn under 6 år avseende IF:
Habiliteringsverksamheten utreder (oavsett ålder) de barn som redan är kopplade till verksamheten, med frågeställning IF då det finns misstanke om detta, dvs när professionen har gjort den bedömningen.
Habiliteringsverksamheten har ingen skyldighet att göra utredningar för att fastställa att barn tillhör särskolans målgrupp då det är ett kommunalt ansvar.
Barnhälsovården utreder de barn som inte redan är hos habiliteringsverksamheten. (En bedömning görs på BVC som remitterar vidare till BHV.)

Utredningsansvar för barn med AST + IF-misstanke:
Vid tidig AST-diagnos utreds oftast inte IF, oftast görs enbart en bedömning av försenad utveckling.

Utredningsansvar för barn med ADHD:
Barn- och ungdomspsykiatrin har ansvaret för dessa utredningar.
Habiliteringsverksamheten utreder dock i samband med AST-utredning och om habiliteringsverksamheten har bäst kännedom om barnet.

Utredningsansvar vuxna
18-65 år utreds på habiliteringsverksamheten

Administrativa anvisningar HABV

Administrativa anvisningar HABV

Handläggningsförfarande för medarbetare gällande NP utredningar

Uppdaterat: 22 juni 2023
CM42