Planering inom Habiliteringsverksamheten

Habiliterings- och rehabiliteringsinsatser ska alltid planeras utifrån ett tydligt syfte och mål. Planeringen dokumenteras i en plan, re/habiliteringsplan (HPL) eller en samordnad plan (SIP) när även andra verksamheter deltar.

Ofta krävs en samordnad planering tillsammans med andra verksamheter. Dessa benämns på olika sätt beroende på vilken lag/regel man gör planeringen utifrån, här använder vi begreppet SIP för alla typer av samordningsplaner. På den här sidan hittar du material som hör till planeringen, både mallar för olika planer och redskap för att kunna genomföra en bra planering.

Om planering

Vi har en plan! Vägledning för medarbetare vid individuell planering. Här kan du läsa om det planerande samtalet, målformuleringar mm.

Inför planering

Kallelse skickas till patient, till re-/habiliteringsplanering via vårdadministrationen där kallelsemall finns. Till SIP används kallelse under "skriva brev" i vårddokumentationen. Andra aktörer kallas i första hand via systemet Prator.
För att patienten/familjen ska få bra förutsättningar att förbereda sig inför planeringen kan denna informationsbroschyr bifogas:
Informationsbroschyr planeringsmöte

Stödmaterial till planeringsmötet

Instruktion till allt stödmaterial med tips på användning

Samtalsguide för planeringssamtal
Samtalskarta obs -tvåsidig med/utan stödtext.
Spiralblock med bildstöd HPL 
Magnetrubriker med bildstöd
Magnetrubriker med text
Anteckningsformulär med bildstöd
Anteckningsformulär utan bildstöd
Sammanfattning av ditt besök (kan användas såväl vid plan som andra besök)

Jag planerar! stödmaterial till förberedelse med patienten inför plan (behörighet krävs)

Alla insatser planeras utifrån patientens behov, för mer information om olika insatser se "genomföra insatser".

Dokumentation

Administrativ anvisning plananteckning

Efterarbete planering

Journalanteckning skrivs alltid i plananteckningen där en registreringanteckning av plantyp görs. Om dokumentation av SIP gjorts av annan aktör alternativt i Prator skrivs hänvisning  i plananteckningen var dokumentationen finns.
Om planering gjorts gemensamt av flera mottagningar inom Habiliteringsverksamheten exempelvis Hörsel- och dövmottagningen och en habiliteringsmottagning skriver en av mottagningarna planen Den andra mottagningen gör endast registrering av plantyp och hänvisning till den andres anteckning i sin planateckning.

Patienten kan om denne önskar få utskrift av planen vid besöket om det är klart, alternativt handskriven anteckning (ev. bara mål, insatser, tidplan och ansvar). Rekommendera gärna patienten att läsa journalen via nätet (ej 13-17 år). Om planen skickas hem till patienten ska brevet rekommenderas.  

Planering inför vuxenlivet MIMI

Planering av överföring ska påbörjas vid 16 års ålder. Ett arbetssätt "MIMI" med stödmaterial finns här.

"Allt" om SIP

aktuella Ellsa-utbildningar: Prator -introduktion Prator -flöde i SIP Samordnad individuell plan -SIP -finns i länken nedan:

RP-blanketter

Administrativa anvisningar HABV

Administrativa anvisningar HABV

Uppdaterat: 2 maj 2024
D8ED