Ge re-/habiliteringsinsatser

Ett av habiliteringsverksamhetens huvuduppdrag är att planera och genomföra habiliterande insatser för barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Hörsel- och dövmottagningen och synmottagningen arbetar också med rehabiliteringsinsatser inom sina respektive kompetensområden.

1. Introducera: Syftet med det första besöket är att lära känna patienten/familjen och att informera om verksamheten. När patienten kommer hit första gången kommer hen att få berätta om sig och sina behov. Behoven styr vilket stöd hen kan få.Tillsammans bestämmer vi vilka mål vi ska jobba mot och hur habiliteringen ska se ut.

Om patienten/familjen befinner sig i akut kris ska detta uppmärksammas och behov av akuta insatser ska bedömas.

2. Planera: Utifrån den information som samlats in under första besöket ska det fortsatta arbetet kring patienten planeras. Planeringen ska ske tillsammans med patienten/familjen, baseras individuella behov som bedöms utifrån den professionella kunskap som finns inom verksamheten. Planeringen ska resultera i en dokumenterad plan.

3. Genomföra insatser: Ett basutbud av insatser finns framtaget genom habiliteringsprogram, insatspyramiden, grundläggande insatser i grupp osv. Insatserna ska dock vara individuellt utformade utifrån den planering som gjorts.

4. Följa upp och utvärdera: Insatser ska kontinuerligt följas upp och stämmas av mot plan. Planen kan revideras och/eller kompletteras vartefter. Planen ska kontinuerligt utvärderas. Då följs uppsatta mål upp, beslut om ny plan eller avslut fattas.

5. Avsluta: Om inga insatser finns planerade ska habiliteringsprocessen avslutas. Patienten avslutas i journalsystemet.

Administrativa anvisningar HABV

Administrativa anvisningar HABV

Kvalitetsregister HABV

EBH-rapporter

Flera rapporter om evidensbaserad habilitering har tagits fram inom Föreningen Sveriges habiliteringschefer

andra rapporter

Uppdaterat: 15 februari 2024
24HH