Suicidprevention inom Habiliteringsverksamheten

Regiongemensam information
I enlighet med den regionala strategin har alla vi en roll att bidra i som medmänniska, arbetskamrat eller chef.

Suicidprevention i Region Sörmland

Habiliteringsverksamhetens suicidpreventiva aktiviteter sker i samband med introduktion av nya medarbetare och chefer, återkommande på APT enligt årshjul eller inom ramen för yrkesträffar.

Vårdprogram
Det finns ett gemensamt vårdprogram för suicidnära patienter som riktar sig till samtliga medarbetare i Hälso- och sjukvårdens alla verksamheter i Region Sörmland. Här kan du läsa mer om den:

Vårdprogram för suicidnära patienter

I vårdprogrammet framgår var och ens ansvar: " All personal inom Hälso- och Sjukvården (HoS) har ansvar för att identifiera, dokumentera och hjälpa patient med förhöjd suicidrisk vidare till rätt vårdnivå/kompetens. Att identifiera risk för suicid innebär att man både behöver ha kunskap som gör att man kan misstänka förhöjd suicidrisk och kunna ställa rätt frågor för att bekräfta eller avfärda sin misstanke om förhöjd suicidrisk. Risken för suicid ökar inte av att man ställer frågor om det."

Information särskilt för Habiliteringsverksamheten

Habiliteringsverksamheten har en verksamhetsspecifik rutin för suicidprevention. Den är tänkt att komplettera det regionala vårdprogrammet genom att utgå ifrån den kliniska vardagen på våra mottagningar.

I höger kolumn hittar du bilagor till rutinen. Där finns bland annat stödmaterial till tre olika kategorier av medarbetare:

• Medarbetare utan patientkontakt med generell kompetens om suicid (chef, tolk, adminpersonal)

• Medarbetare med patientkontakt och grundläggande kompetens om suicid (klinisk personal exkl. psykologer och kuratorer)

• Medarbetare med patientkontakt och fördjupad kompetens om suicid (psykologer och kuratorer)

Rutinen ovan och bilagorna i höger kolumn ger vägledning kring psykiskt mående i allmänhet och hur man bäst kan vägleda patient och nätverk.

Obligatorisk digital utbildning:
I kompetensportalen hittar du de utbildningar som alla medarbetare och chefer inom Habiliteringsverksamheten ska gå: "Suicidprevention – hur förhindrar vi suicid" Del 1 och del 2.

Åtgärdsregistrering:
För att kunna följa upp vårt arbete med att identifiera och känna igen suicidrisk kommer vi använda KVÅ AU118 eller PA011. För mer info se din yrkesgrupps omvända kodlista KVÅ Habiliteringsverksamheten - Insidan.

Uppdaterat: 4 juni 2024
JAWH