Smittskyddslagen, smittskyddsblad och anmälningspliktiga sjukdomar

Nedanstående smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255). Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga, samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Vissa är också smittspårningspliktiga.

Behandlande läkares skyldigheter enligt smittskyddslagen

 • Ta prov för att fastställa allmänfarlig sjukdom.
 • Informera patienten om sjukdomens art och smittsamhet (råd och stöd).
 • Ge förhållningsregler till patienten för att hindra smittspridning.
 • Smittspåra.
 • Göra klinisk anmälan. Enligt smittskyddslagen ska fall av allmänfarliga och andra anmälnings­pliktiga sjukdomar anmälas utan dröjsmål. För anmälan används SmiNet.
 • Anmäla till smittskyddsläkaren om förhållningsregler och smittspårning inte följs.

Förhållningsregler

Aktuella förhållningsregler för respektive sjukdom anges i smittskyddsbladen (se länk nedan och A-Ö om sjukdomar för respektive sjukdom). Förhållningsreglerna ska alltid delas ut skriftligen och muntligen till patienten och dokumenteras i patientens journal.

Möjliga förhållningsregler enligt smittskyddslagen:

 • Inskränkning som gäller arbete, skolgång eller deltagande i viss verksamhet
 • Förbud att donera organ
 • Förbud mot att låna ut eller på annat sätt överlåta begagnade injektionsverktyg
 • Skyldighet att informera sexualpartner om smitt-bärarskap
 • Skyldighet att vid sexuella kontakter iaktta ett beteende som minimerar risken för smittspridning
 • Skyldighet att iaktta särskilda hygienrutiner
 • Skyldighet att hålla regelbunden kontakt med behandlande läkare

 Patient kan begära att få sina förhållningsregler omprövade av smittskyddsläkaren i regionen.

Smittskyddsblad

Praktiska råd utgivna av Smittskyddsläkarföreningen, för epidemiologisk handläggning av de viktigaste sjukdomarna i smittskyddslagen. Smittskyddsbladen finns på Smittskyddsläkarföreningens hemsida. Diagnoserna står i bokstavsordning för både läkarinformation och patientinformation. Några av smittskyddsbladen finns också översatta till andra språk.

> Smittskyddsblad (Smittskyddsläkarföreningen)

> A-Ö om sjukdomar (se underrubrik Smittskyddsblad för respektive sjukdom)

Anmälningspliktiga sjukdomar enligt smittskyddslagen

Uppdaterat: 25 april 2024
HWE3